Innspill til Klimakur 2030


Publisert: 08.04.2020

Landbruket har som kjent inngått en klimaavtale med regjeringen. Avtalen har en ambisiøs målsetting om kutt i klimagassutslipp, og økt lagring av karbon, i størrelsesorden 5 mill. tonn CO2 ekvivalenter fram mot  2030.

Sist fredag vedtok representantskapsmøtet til Norges Bondelag, Landbrukets klimaplan, – et dokument med realistiske og offensive virkemidler for oppfyllelse av målene i den inngått klimaavtalen mellom landbruket og regjeringen.

Parallelt foregår det nå en prosess med innspill til Klimakur 2030. Klimakur 2030 er utarbeidet som et samarbeid mellom flere direktorat og ulike fagmiljøer. Rapporten er et kunnskapsgrunnlag, og dokumentet trekker fram spesielt viktige muligheter. Rapporten gir imidlertid ingen anbefalinger.

Vestfold og Telemark fylkeskommune skal komme med sine innspill til Klimakur 2030, ved behandling av saken i Hovedutvalg for klima, areal og plan, den 23. april og i Fylkestinget den 5. mai.

I forslaget til høringssvar fra Vestfold og Telemark fylkeskommune, som skal behandles politisk i de to nevnte organ, ber fylkekommunen om at “tiltak innenfor landbrukssektoren baseres på den inngåtte klimaavtalen med regjeringen i 2019”. I forslaget til innspill understrekes det og at alle tiltak med bakgrunn i denne avtalen, blir tatt med i det videre arbeidet, og i klimaregnskapet. Det legges og vekt på at hensyn til klimaendringer og selvforsyningsgrad inkluderes, når tiltak i landbruket skal vurderes.

Det er svært tilfredsstillende at forslaget til innspill fra Vestfold og Telemark fylkeskommune, viser til den inngåtte klimaavtalen mellom landbruket og regjeringen, som grunnlag for klimatiltak i landbruksnæringen.

Jan Thorsen

Org. sjef Telemark Bondelag


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag