Innkomne saker skapte engasjement i årsmøtet!


Publisert: 23.03.2021

Til årsmøtet i Vestfold og Telemark Bondelag som ble holdt den 20. mars, var det to innkomne saker. Vinje og Tokke Bondelag hadde sendt inn sak om grunnlagsmaterialet for jordbruksforhandlingene. Ramnes Bondelag og Våle Bondelag hadde sendt inn felles sak om plastrester i biogjødsel fra Greve Biogass.

Endringer i grunnlagsmaterialet for jordbruksforhandlingene.

Saken fra Vinje og Tokke Bondelag gikk i hovedsak ut på å kreve endringer i grunnlagsmaterialet for jordbruksoppgjøret som utarbeides av budsjettnemda for jordbruket. Saken er en del av et grasrotopprør i landbruket, som har skapt stort engasjement blant mange bønder i hele landet.

Vinje og Tokke Bondelag krever at det gjøres endringer på to områder:

 • At kostnader til jord- og kvoteleie regnes med (regnes i dag som intern omsetning i Totalkalkylen, men regnes med i referansebruksberegningene)
 • Dele opp «vederlag til arbeid og egenkapital» slik at det blir synliggjort hva som går til dekking av innsatt egenkapital og hva som kan regnes som «lønn» for arbeidet (bondens eget og innleid)

Vinje og Tokke Bondelag ville i sitt forslag til vedtak kreve at dette avklares med Staten i forkant av årets forhandlinger, og at jordbruket ikke går til forhandlinger dersom det ikke oppnås aksept for en slik endring. Vinje og Tokke Bondelag tok i sitt forslag likevel forbehold om at dette krever politisk behandling.

Styrene i Vestfold Bondelag og Telemark Bondelag la fram en felles innstilling til årsmøtet i Vestfold og Telemark Bondelag i den innkomne saken fra Vinje og Tokke Bondelag. I sin behandling av saken la de to fylkesstyrene vekt på blant annet følgende:

 • Mange bønder kjenner seg ikke igjen i grunnlagsmaterialet for jordbruksforhandlingene.
 • Det er ønske om å skille på vederlag til arbeid og vederlag til egenkapital.
 • Det er nødvendig å utrede om slike endringer i grunnlagsmaterialet til jordbruksforhandlingene vil gi et bedre bilde av den reelle inntekta i landbruket.
 • En endring av grunnlagsmaterialet kan kun gjøres av Stortinget, og er ikke mulig å få gjort før årets forhandlingsrunde.
 • Et ultimatum som innebærer endring av grunnlagsmaterialet, for i det hele tatt å gå til forhandlinger, kan sette hele avtaleinstituttet i fare.

Styrene valgte med dette som bakgrunn å legge fram følgende enstemmige innstilling til årsmøtet i Vestfold og Telemark Bondelag:

 1. Landbruket er i endring og blir mer og mer kapitalkrevende. Norske bondefamilier har stor egenkapital bundet til driftsapparatet for matproduksjon. Bønder har økende kostnader til leie av jord og melkekvote. Årsmøtet i Vestfold og Telemark Bondelag vil at alle ledd i organisasjonen er med på å synliggjøre, dette når vi omtaler inntektsutviklingen i landbruket.
 2. Mange bønder kjenner seg ikke igjen i grunnlagsmaterialet for jordbruksforhandlingene. Det er et ønske om at jordleie og kvoteleie må regnes som kostnader i Totalkalkylen, og at det skilles på vederlag til arbeid og egenkapital. Årsmøtet i Vestfold og Telemark Bondelag ber Norges Bondelag om å utrede om slike endinger i grunnlagsmaterialet til jordbruksforhandlingene vil gi et bedre bilde av den reelle inntekta i landbruket og styrke vår posisjon i forhandlingene.
 3. Debatten om hvordan inntekta måles må ikke ta fokuset bort fra hvordan vi skal øke inntektsnivået. Norges Bondelag må fortsatt stå hardt på at Stortinget har anerkjent at det er et inntektsgap mellom bønder og andre grupper, og at vi forhandler om inntektsvekst i kroner.

Saken ble debattert i årsmøtet og det var 5 delegater som hadde ordet i debatten som fulgte. Styrenes innstilling til årsmøtet ble vedtatt med 56 stemmer, mot 19 som ble avgitt for forslaget fra Vinje og Tokke Bondelag.  5 valgte å stemme blankt.

Nei til plast i biogjødsel.

I innkommen sak fra Ramnes Bondelag og Våle Bondelag var temaet plastrester i biogjødsel. Bakgrunnen for den innkomne saken er et økende problem med plastrester i biogjødsel fra Greve Biogass AS som leveres til bønder.

Bruk av plastposer til matavfall fra flere store kommuner, blant annet fra kommuner i Grenland, skaper problemer når matavfallet håndteres  i anlegget til Greve Biogass AS. Plastemballerte produkter fra næringsmiddelindustrien er og en del av denne problemstillingen.

Plastrester i gjødsel er en uholdbar situasjon, og i sin behandling av innkommen sak fra Ramnes Bondelag og Våle Bondelag, la styrene i Vestfold Bondelag og Telemark Bondelag vekt på blant annet følgende:

 • Biogassproduksjon på grunnlag av husdyrgjødsel og matavfall er et viktig klimatiltak.
 • Det er et ønske om mer husdyrgjødsel til biogass og en videreføring av samarbeidet med Greve Biogass AS.
 • Gjødselprodukter må ikke inneholde plastrester.
 • Greve Biogass AS må sortere ut plasten før biogjødsel leveres til bonden.
 • Bonden må ikke bli skadelidende for de problemer Greve Biogass AS har i sitt anlegg.
 • Klar forventning om at alle kommuner går over til å bruke biologisk nedbrytbar emballasje for sortering av matavfall.

Styrene valgte med dette som bakgrunn å legge fram en enstemmig innstilling til årsmøtet. Saken ble debattert i årsmøtet og det var 3 delegater som hadde ordet i debatten som fulgte. Delegaten fra Ramnes Bondelag foreslo et tillegg om at også lokallaga kan påvirke egne kommunepolitikere i denne saken. Årsmøtet valgte å ta  inn tillegget og vedtok enstemming følgende:

 1. Vestfold og Telemark Bondelag mener at biogassproduksjon på husdyrgjødsel og matavfall er et viktig klimatiltak. Dette kutter i fossile utslipp i transportsektoren, samtidig som husdyrgjødsla utnyttes på en mer klimavennlig måte. Vi ønsker å jobbe for mer husdyrgjødsel til biogass og ønsker å videreføre samarbeidet med Greve Biogass AS.
 2. Landbruket kan ikke ta imot gjødselprodukter som inneholder plastrester. Vi krever at Greve Biogass AS reduserer mengden av ikke-nedbrytbar plast som kommer inn i anlegget, og sortere ut plasten før dette sendes til bonden som biogjødsel. Bønder som nekter å ta imot og spre biogjødsel med plastrester må ikke miste lagerleie som er avtalt i kontraktene med Greve Biogass AS. I situasjoner der partier med plastrester opptar lagerplass hos bonden, i påvente av filtrering, må Greve Biogass AS sørge for alternative gjødsellager for bonden.
 3. Vestfold og Telemark Bondelag vil jobbe for at alle kommuner vil gå over til å bruke biologisk nedbrytbar emballasje til sin sortering av matavfall. I tillegg til fylkesstyret, kan også lokallaga jobbe for å påvirke kommunepolitikere til å ta ansvar for hvilke miljøutfordringer deres matavfall skaper.

 

Jan Thorsen

Seniorrådgiver Vestfold og Telemark Bondelag

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag