Informasjon til beitebrukerne i CWD-områdene


Publisert: 10.06.2024

Viktig endring fra i fjor: Digitalt tilsyn med flytting av salteinnretningene.

I år vil Mattilsynet føre tilsyn med den dokumentasjonen dere som beitebrukere er pålagt å ha om flyttingen av salteinnretningene i CWD-sonene i Nordfjella og Hardangervidda. Kravene som gjelder for bruk av salt til beitedyr i CWD-sonene er fastlagt i CWD-soneforskriften § 6. Forskriften finner du her: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-06-12-734?q=CWD-sone

Mattilsynet har sendt ut følgende informasjon om digitalt tilsyn:

Praktisk gjennomføring av digitalt tilsyn

Det digitale tilsynet vil bli gjennomført i august/september.

Digitalt tilsyn vil bli gjennomført slik:
 • Vi plukker ut et antall beitebrukere som skal ha tilsyn, for eksempel 25 % av beitebrukerne i det aktuelle området.
 • Beitebrukerne som skal ha tilsyn, får et brev fra oss i Altinn. I brevet veileder vi om tilsynet , om hvor dokumentasjonen som viser at salteinnretningene er flyttet, kan sendes og om fristen for innsendelse.
 • Vi sender en tilsynsrapport med bekreftelse på mottatt dokumentasjon.
 • Hvis vi ikke mottar dokumentasjon innen fristen vil vi følge opp med en tilsynsrapport med varsel om vedtak.
Om dokumentasjonen

Dokumentasjonen bør fortrinnsvis være bilde som dokumenterer at salteinnretningen er oppsatt på en ny plass, gjerne også med bilde av salteinnretningen på den tidligere brukte plassen før flytting.

Bilder tatt med mobilkamera er god og effektiv dokumentasjon som også kan videresendes enkelt.

Viktig:
 • Datoen og stedet bildene er tatt må framgå av dokumentasjonen som sendes inn.
 • Nummeret på grindanlegget som salteinnretningen er plassert i nærheten av, er den beste stedsangivelsen. Koordinater er også en svært presis stedsangivelse.
 • Beitebruker som er ansvarlig for salteinnretningen, står som innsender av dokumentasjonen. Ved bruk av e-post skrives fullt navn under meldingen. Ved bruk av post skriver innsender under på brevet.

Grunnen til at vi bruker digitale tilsyn

Tidligere år har vi ført tilsyn med bruken av salt i CWD-sonene ved å inspisere salteinnretningene ute i beiteområdene. For å gjennomføre dette tilsynet i de ca. 950 salteområdene i de store fjellområdene i Nordfjella og på Hardangervidda har det vært nødvendig å benytte helikopter som transportmiddel.  Tilsynsresultatene i beitesesongen 2023 var svært gode. Vi mener derfor at det nå er riktig og forsvarlig å gå over til digitale tilsyn. Redusert bruk av helikopter gir en miljøgevinst. Dette er derfor positivt fra mange synsvinkler.

Mattilsynet sier de håper overgangen til digitale tilsyn i år går fint og at “vi sammen får dette til å fungere på en god måte. Hvis dette fungerer vil vi fortsette med digitale tilsyn i årene framover. Vi har troen på at dette blir effektivt og greit for alle parter“.

 

Informasjon om bruken av salt til beitedyr i CWD-sonene

Det er eier av den enkelte salteinnretningen som har ansvaret for at innretningen oppfyller kravene til bruk i CWD-sonene . Eier har også ansvaret for at montering, plassering og bruk er i samsvar med kravene i CWD-soneforskriften.

Beitenæringen og myndighetene har en felles interesse av at saltingen foregår etter regelverket. For beitenæringen vil dette sikre at saltstein kan brukes i CWD-sonene også i kommende år. For myndighetene er det et overordnet hensyn å hindre spredning av CWD-smitte.

Statsforvalteren administrerer en tilskuddsordning som skal dekke merarbeid og merkostnader beitebrukerne har for å oppfylle kravene til bruk av salt i CWD-soneforskriften. Full utbetaling av tilskudd forutsetter at bestemmelsene for bruk av salt i CWD-soneforskriften er fulgt.

Krav og anbefalinger om bruken av salt 

CWD-soneforskriften har krav om flytting av salteinnretningen minst 2 ganger i beiteperioden og minst så ofte at vegetasjonen ikke slites bort.

 • Det anbefales sterkt at underlaget på salteplassene er fjell eller grov morenemasse.
 • 2-3 plasser med svært egnet underlag kan dekke behovet for 1 salteinnretning
 • Mold eller myr er ikke egnet som underlag fordi det krever svært hyppig flytting.
 • Plasser med tydelig og utbredt vegetasjonsslitasje kan ikke brukes om igjen.
 • Flytting skal kunne dokumenteres for eksempel med bilder

Salteinnretning er tillatt plassert 50-500 meter fra grindanlegg rundt inngjerdet salteplass. Mattilsynet kan gi tillatelse til bruk av salteområder lengre enn 500 m fra grindanlegg hvis det er strengt nødvendig.

Bilde 1 og 2: Eksempel på godt plassert basisfeeder på svaberg (bilde 1) og godt montert og plassert saltsteinsautomat med Vecon-oppsamler på fjell (bilde 2).


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag