Ikke skill jord og skog!


03.02.16 Regjeringspartiene har fått støtte fra Venstre til å frita reine skogeiendommer fra priskontrollen, og det skal vurderes om priskontrollen også skal fjernes for skogen på kombinasjonseiendommer. -Dette er Bondelaget sterkt imot, sier org sjef i Vestfold Bondelag Elin Røed. -Også på skog er vi opptatt av spredt, lokalt og privat eierskap. En splitting av jord- og skogeiendommer vil svekke det totale ressursgrunnlaget
på norske gårder. -Dette vil også gi mange vanskelige grensetilfeller og store ulikheter, sier Røed -Av erfaring vet vi at ordninger som oppfattes som “urettferdige” på sikt vil stå i fare for å svekkes eller fjernes.

Les “Mindre landbruk, mer kapitalplassering” hos Norges Bondelag

Les “Hvem skal eie jorda?” fra januar 2015. Innlegg om konsesjonsloven.ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag