Har du lokal informasjon som kan være nyttig i bekjempelse av flom?


26.06.19. Forventningene om hyppigere og kraftigere nedbør de kommende år som følge av klimaendringene er et samfunnsansvar som rammer lokalt. Sandefjord kommune skal derfor i gang med en kartlegging av kritiske punkter i bekker og (bratte) vassdrag. Nå ønsker kommunen tilbakemelding fra bønder om flomutsatte jorder, rør og bekkelukkinger.


Flom landbruk Foto Sandefjord kommune

Ser det ofte sånn ut på et jorde nær deg? Da ber kommunen deg melde fra.

 

Kartleggingen vil bane vei for etablering av en kartbasert portal med informasjon om flomfare, kritiske punkter, tiltak og andre forhold som påvirker flomsituasjonen i kommunen. Kartleggingen vil også omfatte bekker som er lukket og som har begrenset kapasitet eller vil kunne få det på grunn av endringer i nedbørsmønsteret.

 

Målsetningen med kartleggingen er å opparbeide et bedre kunnskapsgrunnlag om områder med flomfare. Kunnskapen om dette vil benyttes for å kunne gjennomføre forebyggende og skadereduserende tiltak i de mest utsatte områdene i kommunen, i nærheten av bebyggelse, infrastruktur og dyrka mark.

 

Har du kjennskap om områder langs bekkedrag og lukka bekker/vassdrag som skaper flomsituasjoner ønsker Sandefjord kommunen at du deler denne informasjon med oss.

 

Kartleggingen vil starte over sommerferien, men du kan kontakte seniorrådgiver Knut Terje Ellefsen allerede nå på telefon og e-post for nærmere avtale om befaring av aktuelle steder/områder som kan/er aktuelle å kartlegge, mobil 45499483 eller kte@sfjkom.no  


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag