Godt besøkt kornmøte i Bø!


Publisert: 06.02.2024

Kornprosjektet i Telemark arrangerte åpent møte onsdag 24. januar på Bø Hotell. Med omkring 40 fremmøtte må en konkludere med at interessen for slike møter er forholdsvis stor.

Det var tre temaer for møtet; kornproduksjon som del av landets matberedskap, verdiskaping i Felleskjøpets verdikjede for korn og fremtidige regionale miljøkrav. Innledere var styreleder i Felleskjøpet Agri, og medlem av Totalberedskapskommisjonen, Anne Jødahl Skuterud, og seniorrådgiver hos Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, Everdien van Weeghel.

Styreleder i Felleskjøpet Agri, Anne Jødahl Skuterud innleder om matproduksjon som del av landets beredskap.
Styreleder i Felleskjøpet Agri, Anne Jødahl Skuterud innleder om matproduksjon som del av landets beredskap.

Først ut av innlederne var Anne Jødahl Skuterud. Hun startet sin innledning med fokus på det hun karakteriserte som det helhetlige utfordringsbildet; stormaktsrivalisering, teknologisk utvikling, klimaendringer og demografiske endringer. Hun pekte blant annet på at det blir stadig flere mennesker på kloden, og det blir vanskeligere å produsere mat på grunn av klimaendringer.

Hun pekte og på viktighet av å ha motstandskraft i hele krisespektret. En oppegående matproduksjon, også under kriser, er en del av denne motstandskraften. Jødahl Skuterud pekte og på sentrale fundamenter for beredskap, og hun understreket at det viktigste er tillit til de som styrer.

Den andre delen av hennes innlegg handlet om Felleskjøpets verdiskaping i verdikjeden for korn. Hun sa blant annet at for Felleskjøpet er målet høyst mulig verdiskaping for norsk korn

Jødahl Skuterud la vekt på at det er viktig å stimulere til dyrking av det markedet trenger og vil ha. Hennes budskap var at markedet vi ha mer mathvete, men at det ikke er behov for mer rug.

Lager og lagerkapasitet blir viktig, og hun pekte på at lagringskapasiteten må økes i kornområdene og rundt kraftfôrfabrikker og møller.

Felleskjøpet Agri er en offensiv markedsregulator og Jødahl Skuterud understreket at Felleskjøpet hever stemmen når det trengs. Selv om det er levert to gode jordbruksoppgjør er det fortsatt en jobb å gjøre for å heve bondeinntekta. Styrelederen i Felleskjøpet utrykte klart at alle landbruksorganisasjonene må fortsette å presse på regjeringspartiene for å nå målet om tetting av inntektsgap.

Seniorrådgiver hos Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, Everdien van Weeghel innleder om regionale miljøkrav.
Seniorrådgiver hos Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, Everdien van Weeghel innleder om regionale miljøkrav.

Kveldens ordstyrer, Jon Midtbø fra Kornprosjektet i Telemark, gav så ordet til neste innleder som var seniorrådgiver hos Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, Everdien van Weeghel. Hennes tema var avrenning fra landbruket og mulig innføring av såkalte regionale miljøkrav.

Det har vær en sterk økning i ingen jordarbeiding om høsten i Telemark; fra 40 000 daa i 2022 til 50 000 da i 2023. Det har også vært en dobling av areal sådd med fangvekster fra 2022 til 2023. Everdien van Weeghel understreket at dette er en veldig bra utvikling.

Det pågår nå et arbeid med å vurdere innføring av regionale miljøkrav i Vestfold og Telemark. En egen prosjektorganisasjon utreder en eventuell slik innføring.

Prinsipper for eventuelle regionale miljøkrav i Vestfold og Telemark:

• Skal være målrettet
• Må møte miljøutfordringene
• Må «snakke med» RMP tiltakene

Everdien van Weeghel understreket at selv om regionale miljøkrav blir innført, så vil det være tilskudd til en rekke ulike tiltak som reduserer avrenning fra jordbruksareal.

Hun orienterte og om utredningene som pågår nå, som skal være ferdige 01. 01. d.å.. Utredningene vil blant annet drøfte tiltakenes konsekvenser for matproduksjon og hvilke effekter de vil ha på vannmiljøet.

Everdien van Weeghel pekte på følgende tre områder som aktuelle for innføring av regionale miljøkrav:
• Hele Vestfold
• Grenland
• Midtre Telemark

Mot slutten av sitt innlegg pekte van Weeghel på at avrenning til vann også kommer fra andre kilder som for eksempel naturlig avrenning fra naturen , fra utmark, annen arealavrenning, og fra befolkningen.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag