Gjenvalg i Numedalslågen forvaltningslag


08.03.14 Årsmøtet til Numedalslågen forvaltningslag ble avholdt på Granborg i Hvarnes mandag 3. mars. Hele det sittende styret med Asle Granerud som leder ble gjenvalgt. I følge årsmeldingen for 2013 er det innrapportert til sammen 2 550 laks med ei samla vekt på 11 643 kg laks i Lågen. Den største veide 19 kg. Numedalslågen forvaltningslag organiserer 273 andelshavere i den lakseførende delen av Lågen,
fra munningen til Hvittingfoss. Formålet til laget er blant annet å drive kultivering i Lågen, drive smitteforebyggende arbeid og en effektiv fangstrapportering.


Tilsvarende tall for 2012 var 3 466 laks, med ei samla vekt på 18 292 kg. Andelen av oppfisket kvantum tatt på de kulturhistoriske fiskene som flåta, gip, mælkast og teine var i 2013 på 40 prosent av fangsten. Vannføringen i Lågen påvirker fiskeforholda i elva sterkt. I fjor var det ukene 28, 29 og 30 som gav de beste fangstene. Ordinær fisketid i Lågen er fra 1. juni til 31. august for sportsfiske. De kulturhistoriske fiskene kan fiske
tre døgn pr. uke f.o.m. uke 27 t.o.m. uke 32. Drivgarn bare til uke 30.

 

Rømt smolt og oppdrettslaks utgjør en trussel for den stedegne villaksen. Sist tilgjengelig statistikk for Lågen viser at andelen var over fire prosent.

 

Lågen 1

Styret i Numedalslågen forvaltningslag: Per Gunnar Sjulstad, Bjørn Ruberg, leder Asle Granerud, Olaf Holm, Geir Jespersen og sekretær Ingar Aasestad.

 

Numedalslågen forvaltningslag organiserer 273 andelshavere i den lakseførende delen av Lågen, fra munningen til Hvittingfoss. Formålet til laget er blant annet å drive kultivering i Lågen, drive smitteforebyggende arbeid og en effektiv fangstrapportering.

 

I løpet av sesongen utføres et omfattende arbeid med innsamling av skjellprøver, beregning av beskatningstrykk og gytemålsoppnåelse. I tillegg til kultiveringsarbeid med drift av stamfiskhus og klekkeri i samarbeid med Lardal jeger og fisk og Lågens Framtid. Det ble satt ut 135 000 yngel i 2013.

 

Stubberødfisket og Sjulstadfisket ble etter trekning på årsmøtet tildelt de to drivgarnfisketillatelsene for kommende sesong.

Lågen 4

Tor Bjørvik til høyre var en av initiativtakerne til organisering av grunneierne langs Lågen. Her er han sammen med dagens leder Asle Granerud til venstre og sekretær Ingar Aasestad i midten.

 

Takk til Olav Nordheim for tilsendt tekst og foto 

 

Gå til hjemmesiden til Numedalslågen forvaltningslag


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag