Fra representantskapet i Norges Bondelag


09.05.15 -Selv har jeg verken korn eller husdyr, sa fylkesleder Thorleif Müller, -men signalene om at kornøkonomien må bedres har vært tydelige. Han pekte på at Bondelaget må se sammenhengen og at flertallet som er kraftfôrkjøpere må lytte til mindretallets argumenter. -Da har vi et godt demokrati.  I dag har det vært representantskapsmøte i Norges Bondelag. Alle Bondelagets fylkesledere og representanter for
andre landbruksorganisasjoner.


Lars Petter Bartnes rep skap 090515

Leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes, holder sin tale til rep skapet

 

Innledning ved Bartnes 

I sin tale til rep skapet snakket lederen i Norges Bondelag om årets jordbruksoppgjør, kommende utfordringer og om veien videre. Han fortalte om skuffelse over dårlig tilbud og omkrevende dager for forhandlingsutvalget. Selv om resultatet kun er akseptabelt, mener Bartnes det etter en helhetsvurdering var rett å gå til avtale. Han redegjorde også for bakgrunnen for at et samlet landbruk la inn en omlegging av lammeslakttilskuddeti kravet, og beklaget at det
har vært for dårlig kommunikasjon med medlemmene i forkant.

 

Støtte fra rep skapet 

Det var en lang debatt om årets jordbruksoppgjør. Det var unison støtte til forhandlingsutvalget for at de hadde klart å lande en avtale og stor enighet om at det var rett å inngå avtale. Det ble pekt på flere ting vi desverre ikke oppnådde, som satsing på korn, kutt i pelsdyrstøtte og at det generelt var for liten inntektsøkning.

 

Selv om 45 mill er en lite økning i budsjett, var dette en viktig seier. Mange kommenterte at det var viktig å bryte regjerningens prinsipp om å ikke øke overføringene til landbruket. Det oppleves også helt håpløst at Bondelaget blir klistra opp mot regjeringens landbrukspolitikk selv om vi har inngått avtale i årets forhandlinger.

 

Rep skap 090615 Hans Edv Torp

Leder i kornutvalget, Hans Edvard Torp, deltok også i debatten

 

Korn 

Hans Edvard Torp talte engasjert kornets sak. I framtida må ikke økt kornpris ensidig knyttes til muligheten for økt prisnedskriving, men tas ut i hele verdikjeden.

 

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag