Forventer kraftig inntektsnedgang for bonden


12.04.18 Den norske bonden kan forvente en inntektsnedgang på 14 500 kroner fra 2016 til 2018. Det viser ferske tall fra Budsjettnemda for jordbruket som ble offentliggjort i dag.  – Dette er alvorlig for bonden og ikke minst for rekrutteringa til norsk matproduksjon, sier Thorleif Müller, leder i Vestfold Bondelag.  Dette er gjennomsnittstall. Det er forskjeller, men de aller fleste har nedgang. Et lite lyspunkt er at de aller minste melkebrukene har en
liten inntektsvekst.  – Dette viser at politikk virker og at jordbruksforhandlingene påvirker inntektene. De minste melkebruka ble prioritert i fjor, noe vi ser resultatet av nå, sier Müller. 


Inntektsnedgang i Vestfold 

Det er ikke mange små melkebruk i Vestfold (under 15 kuer). Her er det korn, gris og grønt som dominerer. Det forventes kraftig nedgang i inntektene for svineprodusenter. Referansebrukene for svinehold kombinert med kornproduksjon viser en svært negativ forventet inntektsutvikling, med nedgang på over 150 000 kr per årsverk fra 2016 til 2018. Dette skyldes i hovedsak at gårdbrukere som produserer svin rammes særlig hardt av høyere kostnader grunnet økt
kraftfôrpris.

 

Tallgrunnlaget fra Budsjettnemda viser også et gjennomgående lavt inntektsnivå for kornbonden.

 

 – Dersom dårlig lønnsomhet gjør at kornarealet fortsetter å gå ned i Norge, er dette alvorlig for norsk selvforsyning, sier Müller som tror dette blir et viktig tema i årets jordbruksoppgjør.

 

Langt større inntektsnedgang enn forventet  

Prognosen for inntektsutvikling i 2018 er 20 000 kr svakere enn det som ble lagt til grunn ved jordbruksoppgjøret i fjor. Da la man til grunn en inntektsvekst for jordbruket på 12 500 kr pr årsverk i 2018. Budsjettnemdas ferske prognose viser imidlertid en inntektsnedgang for jordbruket på 8000 kr pr årsverk i inneværende år. Dette skyldes særlig en stor kostnadsøkning for drivstoff, mineralgjødsel og kraftfôr, ingen volumvekst
i norsk matproduksjonen, og tilnærmet ingen prisvekst i markedet som bonden har fått utbytte av.

 

Den ferske prognosen fra Budsjettnemda viser at bonden kan forvente en samlet inntektsnedgang på 14 500 kr per årsverk fra 2016 til 2018. Slår prognosen til vil inntektsgapet mellom jordbruket og resten av samfunnet øke med over 40 000 kr per årsverk i samme periode.

 

–        Dette gir oss et veldig vanskelig utgangspunkt for årets jordbruksforhandlinger. Inntektene til bonden går ned, mens resten av samfunnet drar fra, sier Thorleif Müller, leder i Vestfold Bondelag. – Stortinget har vedtatt at det er et mål å redusere inntektsgapet mellom bønder og andre grupper, noe som vil kreve et stort løft.

 

–        Framtida til norsk matproduksjon og matindustri er avhengig av at unge bønder vil satse, sier Müller. -Det lykkes vi ikke med dersom inntektene til bonden sakker akterut!

  

Han understreker at prognosen tar høyde for svingninger som skyldes vær og avlingsnivå. Dette er jevnet ut, så vi kan dessverre ikke si at inntektsnedgangen skyldes det dårlige været i høst.

  

Bakgrunn 

  • Budsjettnemnda for jordbruket (BFJ) utarbeider årlig grunnlagsmateriale til jordbruksforhandlingene. Nemda har som hovedoppgave å legge fram materiale som kan danne grunnlag for vurdering av jordbrukets økonomiske stilling, først og fremst til bruk under de årlige jordbruksoppgjørene.
  • BJF legger fram Totalkalkylen som er et totalregnskap- og budsjett for jordbruket i Norge. I tillegg legger de fram en oversikt over utviklingen for utvalgte referansebruk, som består av regnskapsresultater for et utvalg av bruk i ulike områder, driftsform og størrelse i Norge.
  • Jordbruksforhandlingene mellom jordbrukets faglag (Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag) og staten starter med overlevering av jordbrukets krav 26. april. Forhandlingene skal være ferdige innen 17. mai.

ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag