Foreslår over 30 klimaløsninger


06.02.19 Bondelaget er i forhandlinger med regjeringa om en frivillig klimaavtale. I dag, 6. februar, er det forhandlingsmøte. – Vi har overlevert mer enn 30 forslag til klimaløsninger for jordbruket, forteller Thorleif Müller, leder i Vestfold Bondelag. – 92 prosent av Norges klimautslipp kommer fra andre sektorer enn jordbruk, men vi skal prøve å kutte der vi har ansvar. Müller ønsker seg en avtale som vil gjøre norsk jordbruk enda
mer klimavennlig enn i dag, og samtidig gir et godt grunnlag for jordbruk og matindustri i Vestfold.  


Bakgrunn 

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag forhandler med regjeringa om en frivillig klimaavtale for jordbruket. I forhandlingsmøte mellom partene 6. februar overleverte bondeorganisasjonene et forhandlingsdokument som grunnlag for videre prosess. Jordbruket legger fram en liste på over 30 klimatiltak som må vurderes videre i arbeidet.

 

Mye kjent for vestfoldbonden 

Klimaløsningene som foreslås strekker seg fra økt graskvalitet, mer kløver, utvikling av fôr og effektivt avlsarbeid, til karbonlagring ved beiting, utfasing av fossil energi og produksjon av biogass.

 

– Dette er ikke ukjente tiltak for vestfoldbonden, sier Thorleif Müller, som viser til at vi har høye avlinger, stort fokus på kvalitet og er raske til å ta i bruk ny teknologi, som presisjonslandbruk. – Vestfoldbønder leverer i dag mye husdyrgjødsel til Greve biogass som omdanner matavfall til drivstoff. Bonden bruker bioresten som gjødsel og produserer dermed korn og grønnsaker med mindre klimaavtrykk.

 

Biogassen produsert på husdyrgjødsel og matavfall erstatter fossilt drivstoff i transportsektoren.

 

-Det er viktig at vi gjennomfører de tiltaka som virker, uavhengig av hvilken sektor som får ros for kuttet, sier Müller.

 

Økt import er ingen løsning 

I forhandlingene ber jordbruket om anerkjennelse for forskjellen på biologiske og fossile utslipp.

 

– Det vil alltid være både utslipp, men også opptak, av klimagasser i matproduksjonen, sier Müller. – Vi må derfor få til en klimaavtale som reduserer utslippene, men som ikke truer norsk produksjon. Å kutte norsk produksjon for så å importere mer mat, vil gi kutt på papiret, men er ingen løsning for klima. -Flytting av produksjon gir ikke reelle utslippskutt, slår Müller fast.

 

Veien videre 

Hvilken klimaforpliktelse jordbruket kan gå inn for, avhenger også av om regjeringa er villige til å stille med tilstrekkelige virkemidler.

 

– Jordbruket skal forhandle utover våren og regjeringa ønsker å sluttføre innen 1. april, forteller Müller. – Jeg mener vi må vente på flere viktige klimautredninger for jordbruket som blir ferdige før sommeren.

 

Blant annet leverer Teknisk beregningsutvalg for klimagasser i jordbruket sine anbefalinger for framtidas klimagassregnskap for sektoren innen 1. juli 2019.

 

– Det er bedre med er god og kunnskapsbasert avtale, enn en rask, avslutter Müller.

 

 

Kontakt:

Leder i Vestfold Bondelag: Thorleif Müller, 905 67544, thormu@online.no 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag