Flere bilder og inntrykk fra årsmøtet til Vestfold Bondelag


17.03.17. Torsdag avholdt Vestfold Bondelag sitt årsmøte. I tillegg til ordinære årsmøtesaker, ble det en aktiv generaldebatt på Leders tale og innlegget fra Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag. Årsmøtet fikk også høre om videre planer ved Den Magiske Fabrikken, prosjektet “Fornybar solenergi fra gårdsbruk i Vestfold, hvordan det er å være inspirasjonsbonde i Landbrukets ØKOLØFT og
hvordan landbruksdirektøren tror kommunesammenslåingene vil påvirke vestfoldlandbruket. 


Lars Petter Bartnes 1

Lars Petter Bartnes takket regjeringen for at de har vært så tydelige når de velger å sette «kostnadseffektivitet» som sin hovedmålsetning for ny jordbruksmelding. Det skaper engasjement og er i stor kontrast til flertallet på Stortinget som ønsker matsikkerhet, landbruk over hele landet, økt verdiskaping og bærekraftig landbruk som målsetning. Vi må samtidig møte regjeringen på at det ligger i bondens natur å
jobbe så kostnadseffektivt som mulig.

 

Det har heldigvis gått bra for norsk landbruk de siste årene, takket være godt og tjenlig vær. Når vi analyserer resultatene litt grundigere ser vi derimot at det er de største brukene som går best. Det viser at politikk virker, men er samtidig et varsko hvis vi skal klare å produsere mer mat og produsere mat i hele landet. Også på mindre skifter.

 

Bartnes gikk i gjennom Bondelagets prosess og viktige datoer for både jordbruksmelding, jordbruksoppgjøret og stortingsvalget. 23. mars kommer innstillinga fra Næringskomiteen. Stortinget behandler meldinga 28. mars. Det blir veldig spennende og bestemmer rammene for jordbruksoppgjøret i april og mai. All politisk kontakt har naturlig nok også fokus på Stortingsvalget i september. Inntektsutvikling blir det viktigste parameteret også i vårens jordbruksoppgjør.

 

Bartnes skrøt av det politiske trøkket organisasjonen har klart å skape gjennom både jordbruksmelding, samt påvirkning av partiprogram før høstens valg.

 

Han trakk fram det gode fokuset Vestfold Bondelag har klart å få på verdiskapinga landbruket står for og samarbeidet med LO og NHO.

 

«By og land – hand i hand» er svært viktig for oss i landbruket, slik at det store flertallet av befolkningen fortsatt ønsker norsk landbruk, minst på dagens nivå.

 

Avslutningsvis tok Bartnes tak i Bondelagets klimaarbeid. Vi skal jobbe knallhardt videre med å skape mest mulig norsk mat med minst mulig klimaavtrykk.

 

 

Årsmøte 2017 Mange innspill fra lokallagene her Petter Å Kjennerud fra Hof

Etter Thorleif Müllers Leders tale og talen til Lars Petter Bartnes ble det åpnet opp for generaldebatt! Her ble det mange innlegg fra engasjerte årsmøteutsendinger. Her ser vi Petter Åsberg Kjennerud, lokallagsleder i Hof Bondelag, som var tydelig på at det er nå kampen står hvis vi ønsker en ny regjering som er mer landbruksvennlig.

 

Müller og Bartnes samlet opp spørsmålene og svarte godt for seg. De lovte at alle spørsmål var notert og ville bli tatt med inn til vurdering i Bondelaget. 

 

Årsmøte 2017 Innspill fra andre organisasjoner Frøavlslag v Knut Søyland

Også andre organisasjoner i vestfoldlandbruket tok ordet. Her er det Knut Søyland i fra Vestfold Frøavlslag som holder innlegg om viktigheten av støtte til Norsk landbruksrådgiving og Graminor.

 

Årsmøte 2017 Bartnes fikk en prat med noen grøntprodusenter i pausa

Lars Petter Bartnes fikk merke at han var i grøntfylket Vestfold. Flere tok ordet fra talerstolen og her er det flere grøntprodusenter som også huket tak i bondelagslederen i pausa. F.v. Torbjørn Saue, Hans Kristian Berge, Thorleif Müller, Hans Edvard Moe Østbye, Lars Petter Bartnes og Edvard Freberg. Bartnes slo fast at det absolutt ikke er sånn at Norges Bondelag kaster “grøntkortene” først i jordbruksforhandlingene, men innrømte at det er
relativt få virkemidler i grøntsektoren det forhandles om.

 

Årsmøte 2017 Hilsen fra AP v Lozan Balisany

Flere av gjestene fra politiske partier og andre organisasjoner kom med hilsener og innlegg under årsmøtet. Her er det Lozan Balisany fra Vestfold AP som lover at Arbeiderpartiet skal jobbe hardt for vestfoldlandbruket også i framtida.

 

Årsmøte 2017 Mariann Hegg fra Den Magiske FabrikkenÅrsmøte 2017 Jon Østgård om Fornybar solenergi fra gårdsbruk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Årsmøte 2017 Inspirasjonsbonde Audun FlåttenÅrsmøte 2017 LLandbruksdirektør Olav Sandlund om fremtidas Vestfold

Bildene over er fra en egen bolk med inviterte innledere “Hva skjer i Vestfold nå?”. Under følger noen stikkord fra hva de fortalte.

 

·         Den Magiske Fabrikken – videre planer, v/Mariann Hegg, Greve Biogass

Hegg snakket om både produksjonslinje 2 og 3 som er under planlegging.

Det jobbes også med et kunnskap- og opplevelsessenter, samt et

veksthus, hvor man skal utnytte biologisk CO2. Svært spennende!

 

·         Prosjekt “Fornybar solenergi fra gårdsbruk i Vestfold” v/Jon Østgård,

Er under oppstart. Visjonen er «I solfylket Vestfold er det solceller på «alle låvetak». Prosjektet skal se på strøm til egen produksjon, men også muligheten for leveranse inn på strømnettet – hvis det er økonomi for bonden!

Vil få i gang noen referansebruk i løpet av prosjektet.

Gårdsbruka er ofte i enden på strømforsyninga. Strøm inn på nettet «på utsiden av strømbruddet» vil kunne være spennende i beredskapssammenheng.

Fase 2 er å se på markedsmulighetene, mens man i fase 3 (forutsatt økonomi til bonden) skal forsøke å få med flere bønder til å investere i solenergi på sine gårder.

Østgård fortalte også litt om Vestfold Klima- og energiforum.

 

·         Inspirasjonsbonde Landbrukets ØKOLØFT, v/ Audun Flåtten, inspirasjonsbonde i Landbrukets ØKOLØFT

Orienterte kort om Landbrukets ØKOLØFT. Formålet er økt økologisk produksjon fordi etterspørselen i dag er større enn vi klarer å produsere i Norge.

Orienterte videre om egen produksjon, hva det vil si å være økobonde, samt konkrete tips til hvordan løse typiske utfordringer i økoproduksjon.

Er mulig å tjene mer penger ved å drive økologisk kornproduksjon enn konvensjonelt. Break even mot konvensjonelt for Flåttens byggproduksjon går på en avling på rundt 400 kg per dekar.

 

·         «Landbrukets betydning» /Nytt Vestfoldkart etter 2020 – 6 viktige landbrukskommuner v/Landbruksdirektør Olav Sandlund

Vestfold vil fremdeles være det samme grønne fylket etter kommunesammenslåing!

Tønsberg blir på 120 000 dekar, Sandefjord og Larvik på i underkant av 100 000 dekar. Det er store landbrukskommuner i norsk målestokk! Førstehåndsverdien fra landbruket i Tønsberg nærmer seg 500 millioner kroner!

Vestfold har høyproduktive skogarealer, men 40% av tømmeret eksporteres.

«Fra jord til bord – til jord igjen» med den magiske fabrikken.

Brukes mye tilskuddsmidler til å ta vare på kulturlandskapet og for å bedre vannkvaliteten.

Større kommuner gir flere ansatte på hvert landbrukskontor. Landbruksforvaltningen i kommunene blir forhåpentligvis enda bedre.

Vi kan fø masse mennesker på det arealet vi har i Vestfold. Dette må vi tørre å stå for når det diskuteres kanaliseringspolitikk.

I møte med nye kommuner, må vi fortsette å løfte jordvernet høyt. Det nasjonale jordvernmålet er maks 4000 dekar omdisponering per år innen 2020. Vestfold har 4% av matjorda. Da er vår andel maks 160 dekar omdisponering i året. Men, vi har de beste forutsetninger for matproduksjon og bør omdisponere langt under 160 dekar per år.

Lokallagene som nå får felles kommuneadministrasjon oppfordres til å samarbeide.

Fra 1/1-2019 skal fylkesmannen i Vestfold og Telemark samlokaliseres. Det blir spennende!

 

Årsmøte 2017 avtroppende styremedlemmer fikk blomst og tinnkrus

Fylkesleder Thorleif Müller benyttet anledningen før møtet ble lukket under saken om aksjonsberedskap før vårens jordbruksoppgjør til å takke avtroppende styremedlemmer Kari Lise Joarsdotter Breivik (bildet over), Bente Aas Haug (VBK) og Inger-Martha Skjelland (VBU), samt 1. varamedlem Hans Martin Gran. De fikk tinnkrus og blomster.

 

Årsmøte 2017 Fylkeskontoret takkes for innsatsen

Også fylkeskontoret fikk ros og blomst for innsatsen!

 

Årsmøte 2017 Nytt fylkestyre

Her er nyvalgt fylkesstyre for 2017/18. Bak f.v. Hans Edvard Holtung, Thorleif Müller, Harald Lie og Silje Eckdahl (ny). F.v Karina Skjauff (ny fra VBU), Anne-Helene Sommerstad Bruserud (ny som 1. vara) og Karine Huseby. Ny representant fra Vestfold Bygdekvinnelag, samt nye 2. vara Dag Fredrik Eftedal og 3. vara Kari Lise Joarsdotter Breivik var ikke til stede under fotograferingen.

 

Følgende er kommentert i egne saker:

Årets EMIL pris 2017 Jan Grønseth (2) 

Utdelingen av årets EMIL-pris til Jan Grønseth

 

Årets lokallag Hedrum Bondelag (3)

Hedrum Bondelag ble kåret til Årets Bondelag

 

Årsmøte 2017 Leders tale

Thorleif Müllers tale til årsmøte

 

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag