Et statsbudsjett i strid med jordbruksavtalen


Publisert: 06.10.2023

Hans Jørgen Olsen Røren, fylkesleder i Vestfold Bondelag og Trude Flatland, fylkesleder i Telemark Bondelag

Leder i Vestfold Bondelag og leder i Telemark Bondelag er både undrende og skuffet over hva som blir lagt fram i forslaget til statsbudsjett på landbruksområdet. Begge frykter for posisjonen til norskproduserte matvarer i det norske markedet.

Regjeringen har i dag lagt fram forslag til Statsbudsjett for 2024. Forventningene fra landbruket og fra Norges Bondelag var svært store i forkant av framleggelsen, ikke minst knyttet til økt tollvern på en rekke landbruksvarer. Importvernet er helt avgjørende for å kunne opprettholde en konkurransedyktig jordbruksproduksjon og næringsmiddelindustri over hele landet.

  • Jeg er skuffet over at regjeringen ikke ivaretar volumproduksjonene og bredden i norsk landbruk, sier leder i Vestfold Bondelag, Hans Jørgen Olsen Røren i en kommentar til statsbudsjettet. Han frykter at dette går utover et samlet norsk landbruk. – Vestfold har en betydelig produksjon av industripotet, og overgang til prosenttoll hadde vært et godt håndslag til disse produsentene, understreker fylkeslederen i Vestfold.
    Vestfold har også stor produksjon av kjøtt, og Hans Jørgen Olsen Røren synes det er både oppsiktsvekkende og for dårlig at det ikke skjer en overgang til prosenttoll for denne produksjonen.

Det var også klare forventninger til at regjeringen skulle svare ut vedtaket fra behandlingen av årets jordbruksoppgjør, hvor det var enighet om at regjeringen i dialog med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag skulle legge fram en strategi for økt norsk selvforsyning og trygg norsk matproduksjon basert på norske ressurser. Dette skulle komme senest i forbindelse med statsbudsjettet for 2024.

Hovedinntrykket til Telemark Bondelag og Vestfold Bondelag er at det som legges fram på både tollvern på landbruksvarer og strategi for økt norsk selvforsyning er altfor dårlig.

  • Eg er skuffa over at statsbudsjettet ikkje har med fleire varer med overgang frå krone til prosenttoll, sier leder i Telemark Bondelag, Trude Flatland.  -Det er produkta med større volum som vil ha betydning for bonden og for at me skal få auka sjølvforsyningsgraden og beredskapen i landet. Med eit for svakt tollvern tapar norske produkt i konkurransen med utanlandske, og utjamninga av forskjellane i kostnadsnivået blir for tam.

Tollvern

Regjeringen innfører prosenttoll på noen få landbruksvarer (issalat, knollselleri, rødbeter og kålrot). Overgang til prosenttoll på disse varene gir bedre tollbeskyttelse. Det er bra, men det er så altfor lite! Jordbruket produserer en rekke varer med langt større volum enn disse grønnsaksslaga, og det vil bety mye å få bedre tollbeskyttelse på f. eks. kjøttvarer, som er en stor og viktig produksjon i både Vestfold og Telemark. Vi synes også det er skuffende at regjeringen bruker faren for økte matvarepriser som argument for å ikke innføre prosenttoll på andre landbruksvarer. Det er de importere matvarene som har stått for den største økningen i matprisene de siste 12 månedene, ikke de norske. Et styrket importvern vil ikke i seg selv gi økte matpriser i butikk.  Når bondens kostnader øker, er det også rimelig at markedet bidrar til å dekke disse kostnadsøkningene. Norsk potetproduksjonen til industri utfordres kraftig av import. Dette er produkter som vi har de beste forutsetninger for å være selvforsynte med. En overgang til prosenttoll på industripotet vil være klart styrkende for denne produksjonen. Produksjon av industripotet er stor i Vestfold, og en overgang til prosenttoll hadde vært et godt håndslag til disse produsentene.

Vi forventer at Stortinget følger opp sitt eget vedtak fra juni i år og innfører prosenttoll på flere varer enn det regjeringen foreslår. Innføring av prosenttoll var en forutsetning da SV sikret flertall for årets jordbruksavtale.

Strategi for selvforsyning

Norsk selvforsyningsgrad på matvarer er i utgangspunktet lav. Krig, krigslignende konflikter og klimaendringer utfordrer allerede nasjonal og internasjonal matproduksjon og matforsyningssikkerhet. Handel av sentrale matvarer fra utlandet kan bli mer utfordrende framover enn det har vært til nå. Med det som bakgrunn mener Vestfold Bondelag og Telemark Bondelag det er svært viktig at det tenkes og planlegges for langsiktig styrking av norsk matproduksjon, gjennom blant annet en strategi for økt norsk selvforsyning. Vi stiller oss derfor undrende til at regjeringen velger å utsette arbeidet med denne strategien, og vi forventer at arbeidet med en slik strategi kommer i gang umiddelbart.

Vi vil sterkt oppfordre stortingsrepresentantene fra Vestfold og Telemark til å bruke sin påvirkningskraft til å endre regjeringens forslag når det gjelder overgang til prosenttoll, til også å omfatte produkter med større bredde som f. eks. kjøtt. Vi vil også oppfordre de samme representantene til å sørge for fortgang i arbeidet med strategi for økt norsk selvforsyning.

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag