Endringene i odelsloven fra årsskiftet


04.01.14. Den første endringen innskrenker odelskretsen slik at barn av eier med odelsrett kan ha odelsrett. I tillegg kan bare barnebarn av siste eier med odelsrett ha odelsrett. Den andre vesentlige endringen opphever regelen som gir adgang til å søke odelsfrigjøring i tilfeller der odelseiendom er kjøpt som som tilleggsjord og det blir reist odelsløsningssak.

Mer hos LMDALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag