Det jobbes med avtaleutkast for Kyststien i Larvik


21.09.17. Politikerne i Larvik begynner å få det travelt med å inngå avtaler med grunneierne langs Kyststien i Tjølling. Det er derimot mye som må avklares. Tjølling Bondelag får nå hjelp fra advokatene i Norges Bondelag til å lage et godt avtaleutkast.


I 1994 startet arbeidet for å få etablert en kyststi gjennom Tjølling, men prosessen stoppet av ulike grunner opp for ti år siden. Nå har Larvik kommune blåst liv i arbeidet med å tilrettelegge for kyststi i Tjølling igjen. Arbeidet skjer i nært samarbeid med Larvik og Omegn Turistforening og Oslofjordens Friluftsråd. Kyststien skal være en sti/ferdselsvei fra Indre havn i Larvik langs kysten til Sandefjord grense ved Hem. Det er
laget et forslag til trasé langs hele strekningen. Dette er tilgjengelig på kommunens kart på internett (http://kart.larvik.kommune.no). Velg kartlaget «Friluftsliv».

 

Kyststi fra Kjerringvik mot Ransvik i Larvik Foto hentet fra www.oslofjorden.com

Mer informasjon om kyststi på strekningen kan man også få ved å gå inn på http://www.oslofjorden.com hvor bildet over er hentet fra.

 

Ragnar Kløverød fra Larvik kommune orienterte Tjølling Bondelag om Kyststien på et medlemsmøte i mars.

 

Stien vil krysse eiendommene til 130 grunneiere og det er viktig å få på plass gode avtaler som regulerer hvor stien skal gå, type ferdsel, omfang av inngrep, parkeringsplasser, adkomst, søppelhåndtering og annen fremtidig drift og vedlikehold, samt grunneiers muligheter for ordinær drift og næringsutøvelse på egen eiendom. Gode avtaler minsker faren for plunder og heft i ettertid. Derfor har Tjølling Bondelag
satt ned en komité som nå jobber fram et godt avtaleutkast. De har også fått hjelp fra advokatene i Norges Bondelag.

 

I Østlands-Posten lørdag 9.september er det referert fra forrige kommunestyre og det er tydelig at kommunen begynner å få det travelt med å få på plass avtale med grunneierne. (Krever innlogging) Kommunestyret vedtok før sommeren at forhandlingene med grunneierne skulle være
sluttført innen 1.oktober. I artikkelen refereres det til at kommunen «ikke rekker å komme til enighet med Norges Bondelag om en omforent avtalemal som skal inngås med de 130 grunneierne på strekningen». Dette kan misforstås og det er derfor viktig å presisere at Norges Bondelag eller Tjølling Bondelag ikke kan inngå avtaler på vegne av grunneierne, og at Norges Bondelag heller ikke kan bestemme innholdet i en eventuell avtale.
Dette er opp til den enkelte grunneier å avgjøre i dialog med kommunen. Norges Bondelag arbeider imidlertid med utformingen av en avtalemal som grunneierne kan velge å benytte seg av, og som kan bidra til å forenkle prosessen. Dette arbeidet skjer i samarbeid med Bondelaget i Tjølling og Vestfold. Denne avtalemalen forventes å være ferdig innen kort tid.
 

 

Tjølling bondelag møtte Bondelagsadvokatene

Bildet over er fra et møte tirsdag denne uka hvor advokatene hos Norges Bondelag, Tjølling Bondelag og Vestfold Bondelag arbeidet med nevnte avtalemal. F.v. Sigmund Lauritsen (Tjølling Bondelag), Karoline Hustad (advokatfullmektig i Norges Bondelag), Marit Kaupang Aspaas (Tjølling Bondelag) og Ken Aarsten (Tjølling Bondelag). Erlend Stabell Daling (leder for Advokatene i Norges Bondelag) og Amund Kind (Vestfold Bondelag) var også med på møtet.

 

Så får vi bare håpe at grunneierne og Larvik kommune blir enige om en god avtale for etablering og bruk av Kyststien i nær framtid.  


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag