Bønder vil redusere klimagassutslipp – krever satsing på grønn teknologi


Publisert: 12.11.2020

Årsmøtet i Telemark Bondelag 7. november vedtok følgende uttale:

Bøndene i Telemark vil bidra til å motvirke klimaendringene. Målet er at hvert eneste gårdsbruk skal beregne klimaavtrykk og registrere klimakutt. En egen klimakalkulator for landbruket er nylig lansert, der tall som jordbruksareal, avlingsmengde, antall dyr, forbruk av fôr, produksjon av kjøtt og melk, forbruk av diesel og strøm, m.m., legges inn og klimaavtrykk beregnes. Kalkulatoren er unik i verdenssammenheng og en viktig del av landbrukets store satsing på bærekraftig og miljøvennlig matproduksjon.

Mer klimavennlig og bærekraftig fôring, avl og enda friskere husdyr skal redusere utslipp. Gjødsla kan utnyttes enda bedre, og bruken av husdyrgjødsel til biogassproduksjon kan økes. Bruken av fossilt drivstoff skal fases ut og erstattes av biodrivstoff eller maskiner som går på elektrisitet, biogass eller hydrogen. Mer beiting, bruk av fangvekster og biokull skal binde mer karbon i jord.

Vi vil aldri kunne produsere mat uten klimagassutslipp, fordi biologiske prosesser alltid vil ha noe utslipp av klimagasser. Vi kan imidlertid redusere utslippene uten å redusere norsk matproduksjon, og i tillegg kan jord og beiter binde store mengder karbon. Telemark Bondelag vil at alle bønder kjører sine tall gjennom klimakalkulatoren og tar grep for å redusere utslipp. Myndighetene må stimulere langt mer og bedre enn i dag til utvikling av ny teknologi og investeringer i smarte klimaløsninger på gårdene. Regjeringen følger ikke opp i forslaget til nytt statsbudsjett. Det må justeres!

Årsmøtet i Telemark Bondelag 2020

Aslak Snarteland
Leder Telemark Bondelag


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag