Bondelaget inviterte berørte grunneier og Bane NOR til møte


10.05.17. Sist uke inviterte Vestfold Bondelag berørte grunneiere og Bane NOR til møte om hensiktsmessig grunneierorganisering for de som blir berørt av ny InterCity-jernbane mellom Nykirke og Barkåker. Møtet ble avholdt i lavvoen hos Siren og Jan-Einar Apeness på Stenbjørnrød Gård.


Amund Kind, rådgiver i Vestfold Bondelag ønsket 24 fremmøtte grunneiere velkommen kl 18.00 og orienterte kjapt om bakgrunnen for møtet.

 

Rikard Lund innledet for Bane NOR

Bane NOR stilte med sine to medarbeidere som jobber med grunnerverv på strekningen Nykirke – Barkåker, Martin Mikaelsen (bildet under) og Rikard Lund (bildet over). De innledet om

 • tidsløypa for videre prosess,
 • jordvern- og landbruksrelaterte innspill som har kommet til varslet reguleringsplan, at Bane NOR følger opp dette via egen nydyrkingsgruppe, tett dialog med berørte grunneiere og NIBIO
 • siste oppdaterte korridor og traséalternativ, deponiområder og viltoverganger
 • grunnundersøkelser og arkeologi, som krever aksept fra grunneier
 • permanent grunnerverv (jernbaneanlegget) og midlertidig grunnerverv (anleggsomr, rigg, deponier) og hvordan disse gjennomføres enten direkte via kjøpekontrakt, ved minnelig forhåndstiltredelse eller ekspropriasjon
  • Bane NOR tar direkte kontakt med alle som må avstå grunn og/eller rettigheter
  • Det gjennomføres møter/befaringer på grunneiers eiendom.
  • JBV utarbeider avtaleutkast (inkl. kartvedlegg).
 • åvisning og sikring av grenser hvor Jordskifteretten vil bli benyttet (oppmåling i felt gjennomføres sommeren 2018 og Bane NOR dekker alle kostnader)
 • Mulighetene for jordskifte for å skape tjenlig eiendomsutforming etter ny InterCity og hvor Bane NOR er interessert i å kjøpe opp landbrukseiendommer langs traséen for å ha i jordskifteprosessene.
 • Prinsipper for erstatning ved grunnerverv
 • At Bane NOR dekker utgifter til nødvendig juridisk bistand både ved forhandlinger om erstatning og i et eventuelt skjønn (de kan sette krav om antall advokater og øvre ramme for pris ved minnelige forhandlinger)

Martin Mikaelsen fra Bane NOR orienterte om grunnerverv

God info finnes på www.banenor.no/naboer-grunneiere 

 

Det ble en god runde med spørsmål og erfaringsutveksling og spørsmål knyttet til anleggsgjennomføring og ivaretakelse av både matjord og grunneiers rettigheter. Det ble blant annet spilt inn at Bane NOR vil ha mye å tjene på å betale en uhildet jordbruksfaglig part for å sikre at matjorda håndteres på en god måte gjennom prosessen.

 

Harald Lie orienterte om hensiktsmessig grunneierorganisering

Etter en liten beinstrekk, kaffepause og kringle orienterte Vestfold Bondelag v/ nestleder Harald Lie og rådgiver Amund Kind om grunneierrettigheter og smart grunneierorganisering. Hvorfor samarbeide? Hvem skal delta i samarbeidet? Hvordan organisere grunneierne? var av spørsmålene som ble berørt. Harald Lie delte også av erfaringer knyttet til grunneiersamarbeidet som var i området da ny interkommunal vannledning ble lagt til Åsgårdstrand, ifm ny E18 gjennom
fylket og andre grunneiersaker Vestfold Bondelag har jobbet med.

 

I det forestående arbeidet med reguleringsplan for InterCity vil det muligens være like hensiktsmessig at de lokale bondelagene og Vestfold Bondelag ivaretar grunneiers interesser. I videre arbeid knyttet til grunnerverv, avtaleforhandlinger og erstatninger vil det derimot være hensiktsmessig at berørte grunneiere velger 3-5 personer som kan være deres talspersoner mot Bane NOR. Lie og Kind snakket litt om denne gruppas rolle og de fremmøtte ble utfordret på å
stille.

 

Jan-Einar Apeness, lokallagsleder i Borre og Undrumsdal Bondelag og Per Almenning, leder for Sem grunneierlag sa seg villige til å dra i gang dette arbeidet og få etablert en slik gruppe. Grunneiere som har lyst til å sitte i en slik gruppe oppfordres til å kontakte enten Apeness eller Almenning.

 

Møtet ble avsluttet kl 20.10, men Apeness, Almenning, Lie og Kind satt igjen litt lenger for å legge en slagplan for veien videre.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag