Bondelaga i Kjose og Eidanger med brev til Samferdselsdepartementet


Publisert: 20.06.2022

Det var mange som møtte opp da siste tok gikk fra Kjose stasjon og det er fortsatt stort engasjement om etterbruken.

 

Bondelaga i Kjose og i Eidanger er engasjert i framtidig etterbruk av nedlagt jernbane. Etter at kommunene og pådrivere for turvei sist uke var i møte med statssekretæren følte bondelaga behov for å sende et brev til Samferdselsdepartementet.

Her kan du lese brevet i sin helhet:

 

Til
Samferdselsdepartementet v/ statssekretær Odd Steinar Viseth

Angående etterbruk av nedlagt jernbane mellom Larvik og Porsgrunn

Vi henviser til innlegget i Østlands-Posten, mandag 13. juni, og besøk dere har hatt fra Larvik kommune, Porsgrunn kommune og pådrivere i gruppa «Fra Togspor til Turvei» angående mulig tur- og sykkelsti på den nedlagte jernbanetraseen Larvik – Porsgrunn.

Vi forstår at hensikten med møtet var å utsette fristen for kommunene til å bestemme seg om de skal overta traséen, samt å få departementet til å påvirke Bane Nor til å gi kommunene et bedre tilbud for overtakelse.

Vi ønsker å gjøre Samferdselsdepartementet oppmerksomme på 3 ting;

Sti eller vei?

I innlegget i avisa er mulig framtidig bruk nå forandret fra tur-/ sykkelsti til turvei. Var det turvei kommunene og interessegruppen også snakket om i møtet med dere? I så fall må vi opplyse om at i våre møter med kommunene har det hele tiden blitt understreket at det er en sti som planlegges. Det er også kostnader knyttet til en tursti som er lagt inn i kostnadsrapporter. Grunnen til dette er at de formelle kravene til en turvei vil bli alt for kostbare for kommunen;

  • Langs Farris, fra Bakke – Eikenes, og fra Sanviksodden – Skautvedt, er det stupbratte skråninger rett ut i Farris. Vi har fått inntrykk av at folk som ferdes på en tursti gjør dette på eget ansvar. Er det snakk om en turvei må det legges inn omfattende sikkerhetsarbeid i kostnadsbildet, og særlig nå i denne fasen hvor det søkes om mer midler.
  • Ved å definere eventuell framtidig bruk som tursti vil kommunene også slippe ansvaret for å sikre Geitåsliene. Her er det i dag gamle og rustne steinsprangsikringer som er stappfulle av stein og blokker og som viser hvor farlig dette området vil bli å ferdes i for syklister og turgåere uten omfattende sikringstiltak.
  • Ved en turvei vil det komme inn andre krav om adkomst for utrykningskjøretøy. Tunnelene vil ikke tilfredsstille disse og gamle broer og underganger er selv for oss som bor i bygda barrierer i dag.

De som står bak «Fra Togspor til Togvei» drømmer nok om at dette skal bli vår regions «Rallarvegen». Da kan det etter vår mening stilles spørsmålstegn ved om det er riktig å definere dette som en sti bare for å slippe unna med ansvar og kostbart sikringsarbeid.

Gammel forurensning, men hva med ny?

Det pekes på forurensede masser i den gamle jernbanen. Dette må avklares, men vi vil påpeke at det også er en utfordring med ny forurensning fra eventuelle nye toalettanlegg. Mattilsynet har nylig avslått en søknad om å få sette opp nytt toalettanlegg på Ekenes i Kjose fordi det ligger i nedslagsfeltet til drikkevannskilden Farris. Hvis det skal være likhet for loven så vil dette bli en nøtt for kommunene uansett om de kaller dette framtidig tursti eller turvei. Det planlegges for stor etterbruk og da vil vi som eier grunnen kreve at det er realistiske og gode planer både knyttet til søppel og toalettfasiliteter.

Like viktig som forurensede masser…

Det er viktig at det fokuseres på gammel forurensing, og at Bane Nor rydder opp etter seg før ny bruk hvis f.eks de gamle massene defineres som forurensede. Vi som bor i området, vil derimot peke på at det er like viktig at Bane Nor tar ansvar for å fjerne det som i dag hindrer fremkommelighet for utrykningskjøretøy inn her hvor vi bor. Nå har det gått fire år siden linjen ble nedlagt, og da må en kunne forvente at disse hindringer, som gamle broer og underganger, fjernes. Blant annet er det en bru på Telemarkssida av traséen hvor dagens brannbiler ikke kan passere og moderne landbruksmaskiner kan komme fram. Det handler om sikkerhet for oss som bor her og sikkerhet for alle som ferdes i området.

Både politikere og mange innbyggere er bekymret for at denne traseen kan bli en kostnadsbombe for kommunene. Den frykten er der fortsatt, og derfor må oppmerksomheten mot totalkostnad være med hele tid i prosjektet. Fra innlegget, mandag 13. juni, kan det oppfattes som om helheten mer kostnader blir servert stykkevis og delt, som igjen kan forsterke inntrykket av at dette kan bli en kostnadsbombe.

Det kan oppfattes slik at det er pådrivergruppa «Fra Togspor til Turvei» som styrer hele prosjektet, ut ifra det som kommer frem i avisen. Og at det er et samstemt ønske i vårt område for å bruke nedlagt jernbane til turvei. Vi som representerer de fleste grunneierne i området, vil bare opplyse om at det også uttrykkes mye skepsis til prosjektet. Både politikere og mange innbyggere er oppriktig redde for at overtakelse av denne traséen kan bli en kostnadsbombe for kommunene. At våre skattepenger skal gå til en turvei med mange skjulte kostnader. Vi har forsøkt å peke på at turmulighetene i området allerede er gode.

Det må ikke være tvil om at det er Porsgrunn og Larvik kommunes ansvar å styre prosjektet og å få fram alles syn rundt framtidig bruk. Selv om de nå ber om et bedre tilbud fra Bane Nor er det kommunene som vil få framtidige regninger, og vi er redd den blir langt større enn det kostnadsrapportene viser hvis dette skal bli en turvei eller –sti som skal være trygg å ferdes på.

Vennlig hilsen Kenneth Clementz, leder i Kjose Bondelag og Lars Vassend, leder i Eidanger Bondelag


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag