Biogjødsel – Avtaleforslag og økonomi klart


29.11.12. Vesar AS har nå klar avtalen de tilbyr bøndene for mottak av Biogjødsel til bruk som gjødsel. Avtalen blir presentert og utdelt de frammøtte på stormøtet 4 desember kl. 18.30 på Gjennestad. I avtalen med Vesar AS mottar bonden en godtgjørelse på kr. 50,- pr. m3. Denne verdien dekker kostnaden til lagring og spredning av biogjødsel. Dette åpner også for å utnytte eksisterende lager
og ikke minst samarbeidsløsninger hvor bønder går sammen om å bygge et felles lager.


Faglig omtale fra NLR Viken’s informasjonsskriv 
 
Biogjødsel inneholder det plantene trenger av makro- og mikronæringsstoffer, og kan derfor kalles fullgjødsel i egentlig forstand. I tillegg får vi tilført organisk materiale som er med å forbedre jordas fruktbarhet, dvs. evne til å holde på vann og levere næring. Det er i utgangspunktet ikke så mye tørrstoff i biogjødsel, kun rundt 4-5 %, men den består samtidig av mere stabile karbonforbindelser som er effektiv til å
bygge opp det organiske innholdet i jorda. De lett nedbrytbare forbindelsene er allerede blitt brukt til å produsere gass. I jorda hadde mikroorganismene raskt brukt dette lettomsettelige organiske materialet som energikilde, og gitt kulldioksid (CO2) tilbake til atmosfæren.
 
Næringsinnhold 
Biogjødsel fra Vestfold vil i hovedsak være basert på matavfall, som i dag blir kjørt til Sverige og brukt i produksjon av biogass der. Biogjødsla blir spredd på svenske jorder. Fra anlegget i Sverige, som bruker matavfall fra Vestfold, viser analyserapporten av biogjødsel, målt i kg/ m3, flg: total N (sum av organisk og NH4-N) 5,6; ammonium N 3,2; fosfor 0,5 og kalium 1,3. NPK forholdet blir tilsvarende 7:1:3. Fosfor og kalium er rimelig godt tilpasset
planteveksten, mens nitrogen og i noen tilfeller også kalium må tilføres i tillegg.
 
Gjødselvirkning 
Virkningen av biogjødsel er godt dokumentert gjennom langtliggende forsøk i hele Norden. Som for husdyrgjødsel får vi utnytta næringsstoffene best når den tilføres vekster med lengst mulig vegetasjonsperiode. Med riktig spredeteknikk vil det NH4-N (ammonium) vi tilfører med biogjødsel være tilsvarende det vi sprer med mineralgjødsel – selv for vekster med kort vegetasjonsperiode, som tidlige kornsorter. For seinere sorter/raps/poteter
kan virkningen bli bedre ettersom vi får frigjort også noe av det organisk budne nitrogenet.
 
Balansert gjødsling 
Vi skal tilstrebe en balansert gjødsling, og i de aller fleste tilfeller vil det være fosforet som blir den begrensende faktoren. Tilføring av 1,5 kg P pr. daa tilsier at vi kan spre 3,2 m3 biogjødsel pr. daa. Ser vi på innholdet av tungmetaller er det kadmium som først når taket, da vi her kunne spredd 13 m3 pr. daa før vi hadde nådd taket for tilført stoff pr. daa.

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag