Bærekraftig matproduksjon i hele landet


Publisert: 27.11.2020

Årsmøtet i Telemark Bondelag vedtok tre uttaler, dette er den andre i rekka.

Telemark Bondelag mener at grunnlaget for en bærekraftig norsk matproduksjon, må være basert på et mangfold av gårdsbruk over hele landet

Bærekraft handler like mye om sosiale og økonomiske forhold som om klima. Det gjelder å kunne ta hensyn til mennesker, miljø og økonomi samtidig. Bærekraft er å ivareta behovet til menneskene som lever i dag uten å ødelegge mulighetene for fremtidige generasjoner. Det må satses på forskning, agronomisk kompetanse og utvikling, rettferdig lønn og man må gjøre landbruket til en del av løsningen på klimautfordringene. Dette vil legge grunnlag for investeringer, sikre rekruttering og samtidig legge til rette for at de som er bønder i dag, fortsetter i yrket sitt slik at de kan videreføre viktig kunnskap og kultur. Kritiske faktorer er tilgang på areal og arbeidskraft, og her er naturlig nok jordvern og inntektsutvikling sentrale elementer.

Matproduksjon er et samfunnsoppdrag, og gitt at vi er et høykostland, vil det å kunne brødfø landets innbyggere i høyest mulig grad basert på landets tilgjengelige ressursgrunnlag, være en samfunnskostnad. I Norge skaper geografiske og klimatiske forhold både begrensninger og muligheter. Landbruk i hele landet er forutsetningen for høyest mulig sjølforsyning av mat, og et åpent kulturlandskap som vi alle verdsetter. Samtidig er et konsesjonsregelverk som styrer eierskap og priser på eiendom nødvendig for å sikre rekruttering og framtidig drift over hele landet.

 

Utviklinga i norsk landbruk har de siste tiåra vært formidabel. Framgang i avl og planteforedling, utvikling av maskinelt utsyr, teknologi, og politiske rammevilkår er faktorer som bidrar til endringer. I Norge vedtok regjeringen i 2012 et mål om å øke matproduksjon i jordbruket med 20% innen 2030. Dette vil kreve spesifikke og sterke landbrukspolitiske virkemidler (rammevilkår) for å sikre at dette skjer gjennom miljøvennlig og klimatilpasset produksjon og med levedyktige vilkår for bonden.

Bærekraftig landbruk handler om å benytte de ressursene hver gård har i sitt nærmiljø, altså best mulig utnyttelse av lokale ressurser. Da må innsatsen rettes mot å finne alternativer til  importerte fôrråvarer som benyttes i norsk matproduksjon, og det må gjøres mer attraktivt/lønnsomt å benytte gras og utmarksbeite som Norge har mye av. Langt sterkere og større satsing på små og mellomstore bruk er helt nødvendig for økt norsk matproduksjon, da de er selve bærebjelken med tanke på beredskap og matsikkerhet. Krav til miljøtilpassede tiltak og fortsatt fokus på verdens beste dyrevelferd vil kreve store investeringer de neste årene.

Årsmøtet i Telemark Bondelag mener det haster med ekstra investeringsmidler og bedre økonomi i alle produksjoner i landbruket. Det haster spesielt med satsing på små og mellomstore bruk.

Årsmøtet i Telemark Bondelag

Aslak Snarteland
Leder Telemark Bondelag


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag