Avklaringer om fiber


26.04.18. Det pågår graving av fiber mange steder i Vestfold. Viken Fiber står bak mange av prosjektene og Vestfold Bondelag har fått en del henvendelser om avtaler og prosess når det skal graves over en landbrukseiendom. Vi har nå fått en del avklaringer som det er viktig at du vet om før du tillater graving over din eiendom.


Graving av fiber over dyrka mark. Illustrasjonsfoto Bondelaget

Vestfold Bondelag har jobbet mye med Viken Fiber i flere ulike prosjekter i Vestfold i vinter. Våre medlemmer ønsker fiber ut i bygdene, men det må skje på en slik måte at ikke enkeltbønder får tap og framtidig plunder og risiko ved å ha fiberen gravd over sin eiendom.

 

I mars ble Vestfold Bondelag enige med Viken Fiber om et forslag til avtale som de skulle presentere for berørte grunneiere med landbrukseiendom i konkrete prosjekt i Holmestrand/Våle, Hof og Lardal. Denne avtalen tar utgangspunkt i standardavtalen for graving av kabel og rør som er utarbeidet av Norges Bondelag, men er justert på noen punkter.

 

-Vestfold Bondelag har mottatt en del henvendelser som viser at det tar litt tid å innarbeide nye rutiner basert på ny avtale. Selv om Viken Fiber har mange underentreprenører og mange prosjekter gående er det viktig at de får ryddet opp i dette med en gang. Vi har derfor kontaktet Viken Fiber og fått avklart litt rundt prosess og rutiner, forteller rådgiver Amund Kind.

 

Disse avklaringene er det viktig at du kjenner til før du tillater Viken Fiber å grave på din landbrukseiendom;

  • Viken Fiber vil i utgangspunktet bruke det avtaleutkastet vi ble enige om i mars i alle fiberprosjekt i Vestfold. Får du av en eller annen grunn presentert det gamle avtaleutkastet (en A4 side med 5-6 punkter), kan du med god samvittighet si nei til å skrive under og be om å få det avtaleutkastet de har forhandlet fram med Vestfold Bondelag. 
  • Viken Fiber jobber med å få satt nye rutiner for hvordan deres entreprenører skal presentere avtaleutkast og trasé for deg som berørt grunneier, men det skal ikke være slik at entreprenør ber deg signere på avtalen samtidig med at gravearbeidene skal starte. Opplever du dette kan du høflig vise til enighet mellom Bondelaget og Viken Fiber om at du som grunneier skal ha en reell mulighet til å påvirke
    både innhold i avtalen og trasévalg over din eiendom, be om å få avtalen og avtale en rimelig tid du trenger for å vurdere avtale og trasé.
  • Arbeidet skal selvfølgelig utføres i tråd med avtalen. Opplever du at entreprenør gjør noe annet kan du be om at arbeidet stanses inntil dere får avklart med anleggsleder om arbeidet utføres i tråd med avtalen. Det kan være at det ikke graves i avtalt trasé, at maskiner ikke virker rengjort når de kommer fra naboen som har floghavre, at det ikke graves med 1,2 meters overdekning over dyrka mark,  osv.

Thorleif Müller Grønn BondeForeløpig har ikke Viken Fiber noe rutine på å innkalle berørte grunneiere av landbrukseiendom til eget møte hvor avtaleutkast og trasevalg blir gjennomgått. I større prosjekt vil derimot grunneiere på lik linje med andre fiberinteressenter bli invitert til allmøte hvor det blir gitt informasjon
om prosjektet, produkter og utstyr i større prosjekt.

 

-Vestfold Bondelag tror det vil være smart hvis Viken Fiber v/prosjektleder og anleggsleder legger inn et oppstartmøte med alle berørte grunneiere med landbrukseiendom. For eksempel i tilknytning til allmøtet de allikvel arrangerer. Da får man i fellesskap gjennomgått avtaleutkastet i god tid før oppstart og sannsynligvis få samordnet forslagene på trasejusteringer mellom naboeiendommene. Her kan med fordel også entreprenør inviteres
slik at man har et omforent bilde av videre prosess, sier Thorleif Müller, leder i Vestfold Bondelag.

 

Det er naturligvis også andre selskap enn Viken Fiber som opererer i dette markedet og oppfordringen fra fylkesleder Müller er klar uansett hvem som banker på døra;

-Aldri skriv under på en dårlig avtale “der og da”! Be om å få tid til å se på avtaleutkastet og foreslått trasé, rådfør deg med naboer som også er berørt. Er du medlem i Bondelaget ville jeg i utgangspunktet bedt om at dere bruker standardavtalen til Norges Bondelag. Da er du sikret at du ikke lider økonomiske tap eller at du får mye plunder og heft i din framtidige landbruksproduksjon fordi
du har fått en fiberkabel lagt over eiendommen!  


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag