Årsmøter i Studieforbundet næring og samfunn 2016


01.06.16. Denne uka avholdt Studieforbundet næring og samfunn sine årsmøter både i regionleddet og i lokalutvalget Vestfold.  Møtene ble holdt i Vestfold bondelags møtelokale på Gjennestadtunet i Stokke.  Årsmøtene fikk først en interessant orientering om drifta i to av medlemsorganisasjonene.  Inger-Martha Skjelland orienterte fra Vestfold Bygdeungdomslag, og Åge Nilsen fra Vestfold Nei til EU. 
Store deler av styrene ble gjenvalgt, men i regionen ble Jan Thorsen valgt til nytt styremedlem etter Jon Midtbø, og i lokalutvalget Vestfold overtar Arne Martin Malerød for Kari Lise Joarsdotter Breivik.


Årsmøter SNS 2016. Elin ledet møtet.

Styreleder i både Studieforbundet næring og samfunn Region Telemark/Vestfold og i Studieforbundet næring og samfunn Vestfold, Elin Røed ønsket velkommen til årsmøtene. 

 

Årsmøter SNS 2016. Orientering fra VBU.

Leder i Vestfold Bygdeungdomslag, Inger-Martha Skjelland holdt en fengende og interessant orientering om organisasjonens historie og arbeid.

 

I 1946 ble Norges Bygdeungdomslag, i sin nåværende form, stiftet. 

Norges Bygdeungdomslag er i dag en organisasjon i vekst, med 7673 medlemmer i omlag 100 lokallag i 14 fylker. Vestfold har 535 medlemmer fordelt på 5 lokallag, og er et stort og svært aktivt fylkeslag. Bygdeungdomslaget er partipolitisk nøytrale, men ikke politisk nøytrale.  De jobber for at de som bor på bygda skal få et godt tilbud av aktiviteter.

 

Bygdeungdomslagenes arbeid kan deles i tre deler; aktivitet, mening og organisasjonsopplæring. Aktivitet består av blant annet tevlinger, turer, fester og kultur.  Innen punktet Mening jobbes det mot politikere og med å få ungdom til å bruke stemmeretten.  Det kåres Årets Unge Bonde og det jobbes med å få ungdom til å velge grønn utdanning.  Når det gjelder Organisasjon består dette i å
bygge organisasjonen med opplæring på alle plan, blant annet med god og grundig kursing av tillitsvalgte på alle plan.  At NBU er gode på dette, vises ved at de ofte blir bedt om å holde organisasjonsopplæring for andre ungdomsorganisasjoner.  Det at medlemmer i bygdeungdomslagene er samfunnsengasjerte kommer tydelig fram i og med at over 200 BU-medlemmer i høst ble valgt inn i kommunestyrer over hele landet.

 

Vestfold Bygdeungdomslag jobber for øvrig med å få Landsstevnet til Vestfold i 2018 eller 2019.

 

Årsmøter SNS 2016. Orientering fra Nei til EU.

Styremedlem i Vestfold Nei til EU, Åge Nilsen, startet med å fortelle litt om hvordan Nei til EU er organisert her i Vestfold.  Fylkeslaget har drøyt 100 medlemmer, og lokallag/lokalkontakter i alle kommuner.  Fylkesstyret har sine møter i Vestfold Bondelags lokaler her på Gjennestad, og har sekretærhjelp fra Nei til EU sentralt.  Vestfold Bondelag bistår med betaling av regninger og føring av regnskap.  Vestfold Nei til EU har informasjonsstands,
blant annet i forbindelse med ulike arrangementer, men føler de sliter med å få spalteplass i media.  De har også i år besøkt 3 videregående skoler.

 

Nei til EU er en grasrotbevegelse som jobber for å holde Norge utenfor EU. De har over 24 000 medlemmer og19 fylkeslag. Organisasjonen har to viktige roller i det norske samfunnet. På den ene siden som en selvstendig medlemsorganisasjon, med personlig medlemskap og eget organisasjonsdemokrati. På den andre siden som en møteplass, kunnskapsbank og koordinator for alle organisasjonene og partiene på neisiden.

 

De siste årene har Nei til EU hatt et stabilt høyt antall medlemmer. Nei til EU er større enn de fleste politiske partier i Norge, og jobber for å verne om bærebjelkene i det norske samfunnet:

·        Alles rett til arbeid.

·        Vi skal selv bestemme omfanget av utenlandske oppkjøp av norske bedrifter, naturressurser og norsk eiendom.

·        Vi skal selv bestemme hvordan vi gjennom skatter og avgifter og andre virkemidler skal sikre velferdsstaten.

·        Vi skal selv bestemme over viktige miljøkrav, forbrukervern og vern om folks helse. Disse må gå foran kravet om fri flyt av varer.

·        Vi skal selv bestemme de virkemidlene vi vil bruke for å sikre levedyktige lokalsamfunn og en allsidig ressursutnyttelse i distriktene.

·        Vi må sikre den samiske urbefolkningens rettigheter.

·        Den vestlige verden kan ikke fortsette dagens vekstpolitikk, med et stadig økende ressursforbruk og forurensing.

·        Vi vil forsvare den nasjonale sjølråderetten og demokratiske og sosiale rettigheter også mot angrep fra andre institusjoner og sammenslutninger enn EU.

 

Styreleder Elin Røed takket begge for interessante orienteringer, og overrakte hver av dem et glass honning. 

 

Årsmøter SNS 2016. Forsamlingen.

Deretter ble de formelle årsmøtene avviklet fortløpende, og alle punktene på sakslistene ble enstemmig vedtatt.

Styrene og administrasjonen tar med innspillene fra årsmøtene i sitt videre arbeid.

 

Årsmøter SNS 2016. Blomster til valgkomiteen i Regionen.

 

Årsmøter SNS 2016. Blomster til valgkomiteen i Vestfold.

Lederne i de to valgkomitèene, henholdsvis Hans Harald Kirkevold og Hans Kristian Teien, fikk takk og blomster.

 

De nye styrene ser slik ut:

 

Studieforbundet næring og samfunn Region Telemark/Vestfold:

Elin Røed, Vestfold Bondelag (leder)

Arne Martin Malerød, TINE (nestleder)

Britt Jane Koch, Norsk Forbunde for Utviklingshemmede

Stein Roger S. Bjerkely, Telemark Nei til EU

Jan Thorsen, Telemark Bondelag

 

Studieforbundet næring og samfunn Vestfold: 

Elin Røed, Vestfold Bondelag (leder)

Lars-Arne Høgetveit, Norsk Landbruksrådgiving Viken

Arne Martin Malerød, TINE

Anne Kathrine Munkejord, Vestfold Bygdekvinnelag

Beate Menes Didriksen, Nortura

 

 

  

 

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag