Årsmøter i Studieforbundet næring og samfunn 2019


Onsdag 12. juni ble det avholdt årsmøter i både Studieforbundet næring og samfunn Region Telemark/Vestfold og Studieforbundet næring og samfunn Vestfold.  Inger Johanne Sveen, som blant annet jobber med kompetanse og utdanning i Norges Bondelag var invitert til å holde en orientering om landbruksutdanninga og om SNS sitt arbeid sentralt.


Elin Røed, som er styreleder i både SNS Region Telemark/Vestfold og i SNS Vestfold, ønsket velkommen, og ga deretter ordet til Inger Johanne Sveen fra Norges Bondelag.

 

Årsmøte 2019. Inger Johanne Sveen fra NB orienterer om hva skjer i landbruksutdanninga, og i SNS Sentralt

Inger Johannes foredrag het “Utdanning og kompetanse i landbruke + noko attåt”

 

Norges Bondelag involverer seg i undervisningsmateriell helt fra barnehagestadiet.  Det er vikitig å ha med noe om matproduksjon og matkultur i læreplanene. 

Norges Bondelag er også representert i “Faglig råd for landbruksutdanning”, og i et eget faglig råd for grønne fagskoleutdanninger.  Nye læreplaner er nå til oppdatering, og det kommer en innspillsrunde nå i juni.

 

Studieprogrammet “Agrotekniker” blir nå innført igjen, blant annet på Søve Landbruksskole.

 

Naturbruksutdanninga er det studieprogrammet der tilstrømmingen har økt mest de siste åra, mye av dette har kommet på havbruk.  Anleggsgartnerfaget har byttet “tilknytning” fra naturbruk til bygg- og anleggsfag.

 

Når det gjelder 2 + 2, er forsøket forlenget.  Det vil blant annet si at elever kan tas inn til høsten også.  Denne beskjeden kom imidlertid altfor lenge etter at søknadsfristen til vgs var ute.

 

2+2 på gartner er “alle” enige om at skal bestå, men på landbruk er meningene mer delt.  Vi må velge modell, kan ikke kjøre parallell løp. Det er mange fordeler med 2+2 løp;  elevene lærer blant annet hva det vil si å “stå i arbeid”, og det blir en tettere kontakt med utdanninga og næringa.  Av bekymringer med ordningen kan blant annet nevnes at det er bekymring for evnen/viljen til skolene når det gjelder å opprettholde
gårdsbruka på skolene hvis de ikke skal brukes til praksis for elevene.  Siste “underveisrapport” kommer til høsten, det blir en prossess i fylkesbondelaga til høsten, og i 2020 skal endelig avgjørelse ta.

 

Inger Johanne kom også inn på arbeidet med Kompetansekrav; Norges Bondelag jobber med å få med endel viktige formuleringer i forskriften.

 

Til slutt orienterte hun om avviklingsvedtaket i SNS Sentralt.  Les mer her.  Medlemsorganisasjonene må som en følge av dette søke medlemsskap i et annet studieforbund.  Norges Bondelag vurderer blant annet Studieforbundet natur og miljø. 

 

Årsmøte 2019 SNS. Deler av forsamlingen

Etter denne interessante orientering ble årsmøtene i Studieforbundet næring og samfunn Region Telemark/Vestfold, og Studieforbundet næring og samfunn Vestfold avviklet fortløpende.  De som ikke var utsendinger til begge årsmøter, var invitert til å være gjester.

Årsmøtepapirer 2019. SNS Vestfold. 

Årsmøtepapirer 2019. SNS Region. 

 

Årsmøtet i SNS Vestfold 

Årsmøtet vedtok, som en følge av nedleggingsvedtaket sentralt, følgende tillegg til arbeidsplanen:

“Som en følge av vedtaket om å avvikle Studieforbundet næring og samfunn, vil styret ta initiativ til en organisasjonsprosess som skal utrede veien videre for SNS Vestfold.”

 

Øvrige årsmøtesaker ble enstemmig vedtatt uten endringer.  

Anne Ka Munkejord fra Vestfold Bygdekvinnelag gikk ut av styret, og årsmøtet vedtok i den forbindelse å redusere antall styremedlemmer fra 5 til 4.

Resten av styret ble enstemmig gjenvalgt.

 

Årsmøtet i SNS Region Telemark/Vestfold 

Her ble også hele styret gjenvalgt.

Årsmøtet vedtok en revidert arbeidsplan som følge av nedleggingsvedtaket sentralt.  Arbeidsplan med budsjett.Revidert.

 

Årsmøte 2019 SNS. Blomst til Anne Ka Munkejord for innsatsen i styret.

 

Årsmøte 2019 SNS. Blomst til Elisabeth

 

Protokoll SNS Vestfold 

 

Protokoll SNS Region Telemark/Vestfold 

 

 

 

 

 

 

 

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag