Årsmøte Midtre Vestfold Skogeierområde Andebu, Stokke, Sandefjord


Andebu Skogeierlag
Sandar Skogeierlag
(NB – Stokke begynner direkte på MVS årsmøte ca. kl 19:00)

Årsmøte Onsdag 15 April 2015 kl !8.30 på kantina, Gjennestad Gartnerskole.
Saksliste:

1. Åpning ved leder
2. Godkjenning av innkalling og saksliste
3. Godkjenning av fullmakter
4. Valg av møteleder
5. Valg av to til å underskrive protokollen
6. Behandle skogeierlagets årsberetning og regnskap for 2014 og disponering av       årets resultat
7. Valg :
-Foreta valg av styrets leder
-Foreta valg av styremedlemmer og varamedlemmer
-Foreta valg av nestleder blant styrets medlemmer
-Foreta valg av valgkommite og leder av denne
8. Fastsette godtgjørelse til styret for 2014
9. Drøfte skogeierlagets fremtid i den nye kommunen
Middag. Erter kjøtt og flesk

Velkommen.

Alle saksdokumenter som gjelder hvert enkelt skogeierområde, vil bli lagt ut fortløpende på Viken Skogs hjemmeside, www.viken.skog.no, under «Andelseier» / «Ditt skogeierområde»

Innkalling til ande
lseiermøte 
Midtre Vestfold skogeierområde,
Gjennestad,
Onsdag 15. april 2015, kl. ca. 19:00

1. Åpning ved leder av skogeierområdet
2. Skogbrukslederens halvtime
3. Orientering fra Viken Skog SA v/styremedlem/ledelsen
4. Lokalt årsmøte i skogeierom
SAKLISTE:
1. Åpning ved leder
2. Godkjenning av innkalling og sakliste
3. Godkjenning av fullmakter
4. Valg av møteleder
5. Valg av to til å underskrive protokollen
6. Behandle innstilling til Viken Skog SA’s årsmøte om beretning og regnskap 2014
7. Behandle andre saker nevnt i innkallingen til årsmøtet i Viken Skog SA
8. Foreta valg av leder av styret for skogeierområdet for 1 år og minimum
2 styremedlemmer som velges for 2 år med varamedlemmer
9. Foreta valg av valgkomité på minimum 3 medlemmer med varamedlemmer
10. Foreta valg av utsendinger med varautsendinger til årsmøtet i Viken Skog 23. april
2015, jfr. § 11. Mandatperioden gjelder inntil nytt valg er foretatt
11. Avslutning

Alle saksdokumenter inklusive Årsmelding og regnskap for Viken Skog, vil bli lagt ut på 

Viken Skogs hjemmeside www.viken.skog.no ca. 24. mars.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag