Årsmøte i Jordvernforeningen i Telemark


Publisert: 18.04.2023

Jordvernforeningen i Telemark (JVT) gjennomførte ordinært årsmøte onsdag 12. april på Århus gård i Skien. Det møtte i alt 13 medlemmer på årsmøtet.

I forkant av årsmøtet var det satt opp årsmøteforedrag ved leder av Grenland landbrukskontor. Dessverre måtte innleder melde avbud på grunn av sykdom. Som erstatning orienterte medlemmer av politiske utvalg i Porsgrunn kommune og Skien kommune om aktuelle arealsaker i de to kommunene. Det ble en nyttig runde med informasjon og meningsutveksling.

Selve årsmøtet ble gjennomført med leder Roar Meen som ordstyrer.

Behandling av årsmeldingen for foreningen viste at JVT har hatt et aktivt år med fire fysiske styremøter, i tillegg til flere saker som har blitt behandlet “over” e – post. Inklusiv faste saker som Godkjenning av møteinnkalling og Godkjenning av sakliste, har styret behandlet i alt 23 saker. Dyrka mark og dyrkbar mark blir ofte utsatt for press, både ved utbygging av boliger, ved næringsetablering og ved bygging av veg. Det er ingen tvil om at det er behov for krefter som står opp for jordvernet! Så langt har foreningen jobbet mest med saker i Grenlandsområdet, men det er ingen tvil om at foreningen bør utvide sitt geografiske virkeområde. Det var flere som hadde ordet i etterkant av framleggelsen av årsmeldingen, og som uttrykte viktigheten av foreningens arbeid.

For 2023 er det sendt ut kontingentkrav til 40 personer. Flere i årsmøtet var opptatt av det må rekrutteres flere medlemmer til JVT. Som et ledd i medlemsvervingen vedtok årsmøtet enstemmig at kontingenten for enkeltmedlemmer settes ned fra kr. 200, – til kr. 100, – fra og med årsmøtet 2023.

Roar Meen ble enstemmig gjenvalgt som leder av JVT for ett år.

Etter årsmøtet har styret forøvrig følgende sammensetning:

Paul Hafredal, kasserer

Jan Aage Strand, styremedlem

Borgar Kaasa, styremedlem

Ole Roger Dyrkorn, styremedlem

Vara til styret:

Ingunn Sollie

Sondre Skoglund

 

Roar Meen ble enstemmig gjenvalgt som leder av Jordvernforeningen i Telemark.
Roar Meen ble enstemmig gjenvalgt som leder av Jordvernforeningen i Telemark.

ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag