Ambisiøst – men nødvendig krav


26.04.17 – I går kveld vedtok Stortinget en ny landbrukspolitikk. Dette gir nye muligheter for å sikre mangfoldet i norsk landbruk, sier leder i Vestfold Bondelag, Thorleif Müller. – Stortinget har vedtatt å redusere inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper. Det forplikter! Jordbruket har derfor overlevert et ambisiøst, men nødvendig krav til staten i årets jordbruksforhandlinger.


Jordbrukets krav
Leder i Norges Bondelag og jordbrukets forhandlingsleder, Lars Petter Bartnes, overleverte i dag næringas samla krav til årets jordbruksoppgjør til staten. Kravet ble overlevert kun få timer etter at Stortinget vedtok ei ny jordbruksmelding som setter retninga for en ny landbrukspolitikk. Jordbrukets krav gir et betydelig løft til mangfoldet av bruk over hele landet.

Årets krav har ei økonomisk ramme på 1450 millioner, der 1150 millioner skal finansieres av budsjettmidler. Det utgjør ei inntektsøkning på 31.700 kroner per årsverk.

– Vi tar Stortingets mål på alvor. Det er nødvendig med økte budsjettmidler dersom vi skal sikre matproduksjonen i hele landet og bruke alt areal, også de små jordene, sier Thorleif Müller. – Årets krav er spesielt innrettet mot små og mellomstore bruk, og det har ekstra tiltak for distrikter som har hatt negativ utvikling. Vestfoldbonden støtter dette! Vi trenger bønder på vestlandet og i Nord-Norge.


Jordbruket krever mest til de minste brukene. Dette er en reaksjon på regjeringens ensretting mot færre og større bruk. Også i Vestfold er det områder der det er små jorder og naturlig å drive i mindre skala


– Vi er derfor glad for at Stortinget i går vedtok at det skal være det vi kaller «struktur» i virkemidlene, noe som betyr at tilskuddene nedtrappes i forhold til størrelse, sier Müller. -I kravet ligger det inne et forslag om å gi ekstra tilskudd til de minste jordene uansett hvor de ligger. Dette kan bli viktig for å sikre at små lapper i Vestfold drives og holdes åpne.


Krav i tråd med ny vedtatt politikk
Grunnlagstallene for årets jordbruksoppgjør viser blant annet at de minste melkebruka har over 100.000 kr lavere inntekt per årsverk enn de største. Inntektsgapet mellom bønder og andre yrkesgrupper er også stort, og må reduseres.


Stortinget vedtok tirsdag kveld den nye jordbruksmeldinga, ei melding som sier klart nei til det meste av regjeringas foreslåtte landbrukspolitikk. Det nye hovedmålet med norsk landbrukspolitikk er å øke norsk matproduksjon med utgangspunkt i norske ressurser.


– Vi har levert et krav som er helt i tråd med de nye målene for norsk landbruk, og jeg forventer at regjeringa følger opp Stortingets vilje i årets jordbruksforhandlinger, avslutter leder i Vestfold Bondelag, Thorleif Müller.

Dette er grepene vi foreslår i jordbrukets krav: 

 

  • Redusere inntektsgapet til andre grupper for alle bønder
  • Løfte små og mellomstore bruk
  • Kompensere for driftsulemper knytta til struktur og geografi med aktiv bruk av budsjettmidler
  • Styrke kornøkonomien og satse på kjøttproduksjonen i distriktene for å øke sjølforsyninga

Mer dataljer kommer på www.grontfagsenter.no og www.bondelaget.no


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag