Alvorlig overskuddssituasjon i eggnæringa


Publisert: 26.08.2022

Dialogmøte

Eggprodusentene fra Vestfold hadde bedt Vestfold og Telemark Bondelag om et møte for å diskutere den uholdbare situasjonen. Ole Tala, Ole Henrik Berg og Erik Mathisen møtte nestleder Silje Eckdahl og organisasjonssjef Elin Røed. Siden dette er en sak som håndteres sentralt var også Thorleif Müller fra Norges Bondelag med på møtet. Han er tidligere fylkesleder i Vestfold Bondelag.

Situasjonsbeskrivelse

Det er ingen tvil om at eggprodusentene er i en økonomisk vanskelig situasjon. Overproduksjonen av egg har vært vedvarende i mange år, og har nå forverret seg ytterligere. I juli ble omsetningsavgifta på egg doblet. Dette kommer i tillegg til alle de andre kostnadsøkningene landbruket opplever. De vanlige verktøyene for markedsregulering virker dårlig når det stadig er nyetableringer. – Det haster med å finne gode og varige løsninger, sa eggprodusentene, – og nyetablering når det er overskudd er hovedproblemet.

Enighet om mye

Silje Eckdahl fra Vestfold og Telemark Bondelag og Thorleif Müller fra Norges Bondelag takket eggprodusentene for at de gir innblikk i situasjonen. Det er ingen tvil om at det er en fortvila situasjon for produsentene. Overproduksjon er ikke bærekraftig, og det er både dyrt og sløseri å regulere ferdig produsert vare. Oppsummert var alle enige om:

  • Vi må få en form for etableringsstopp i perioder med overskudd
  • Vi ønsker å beholde markedsordningene og mottaksplikta, dette er en sikkerhet for alle
  • Vi ønsker å beholde en desentralisert produksjon av egg

Det ble også snakk om frivillige tiltak og at eggprodusentene har lov til å samarbeide på produsentnivå, uavhengig av varemottager.  Bondelaget har tatt til orde for et «Produsentråd egg» der frivillige tiltak kan avklares. Her var det nok litt uenighet om rekkefølgen. Eggprodusentene pekte på at nyetablering må stoppes før de har motivasjon til å gjennomføre andre tiltak. Bondelaget mente frivillige tiltak vil virke på kort sikt, og gjøre det enklere å få vedtatt drastiske varige tiltak, som etableringsstopp.

Ole Tala, Erik Mathisen, Elin Røed, Silje Eckdahl Thorleif Müller og Ole Henrik Berg
Ole Tala, Erik Mathisen, Elin Røed, Silje Eckdahl Thorleif Müller og Ole Henrik Berg

Store forventninger til Bondelaget

Norsk Fjørfelag har store forventinger til Bondelaget om å få gjort noe med saken. De har sendt flere innspill til sentrale tillitsvalgte. Leder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming, har svart følgende på en av henvendelsene:

Jeg viser til henvendelse angående situasjonen med overproduksjon av egg og tiltak for produksjonsregulering.

Utfordringene er kjent for bondelaget og de tas absolutt på alvor. Overproduksjon er ikke ukjent for eggprodusentene slik dere også skriver og det er allerede brukt en rekke markedsreguleringstiltak.

Slik situasjonen i eggnæringa er nå trengs det både en løsning for den akutte situasjonen og en løsning for å ivareta markedsbalanse framover. Det er overskuddskapasitet også uavhengig evt framtidige etableringer, så her må vi behandle disse 2 problemstillingene parallelt.

I denne sammenhengen avviser bondelaget ingen ordninger, men konsekvensene må belyses grundig. Vi ønsker at næringa kan sette inn en samla innsats på målretta og kostnadseffektive tiltak for å bedre situasjonen på kort og lang sikt. Konsekvensene må være fullstendig belyst, både for den konkrete situasjonen i eggnæringa men også for markedsreguleringa i stort. Løsninger innenfor dette området må stå seg over tid, for de vil bli utfordra både politisk, kommersielt og internt i næringa. 

For å få gjennomslag for evt nye og inngripende virkemidler må næringa ta ansvar og vise vilje til å gjennomføre frivillige tiltak. Det er helt nødvendig at produsentene i fellesskap tar de grep som er mulig for å ha størst mulig kontroll på produksjonen. Antallet eggprodusenter av omfang i Norge er begrensa, og et produsentråd vil være et egna forum for å følge opp markedsregulators anbefaling i en overskuddssituasjon. Når næringa selv tar et slikt ansvar styrker det argumentasjonen for andre, mer inngripende tiltak.

Etableringsfrihet står sterkt i Norge og i landbruket og er viktig for unge og nye for å komme inn i næringa, men med den situasjonen som er nå er det ikke plass til flere eggprodusenter. Eventuelle nye tiltak for å hindre nye etableringer må likevel være både treffsikre og gjennomførbare, altså godt forberedt. Samtidig er det viktig å huske på at eventuelle tiltak knytta til nyetablering må skje raskt for å unngå uønska tilpasninger i forkant. Dette innebærer at arbeidet ikke kan foregå i full åpenhet til enhver tid, men bondelaget arbeider både med løsninger på kort sikt og lengre sikt.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag