39,3 millioner kroner til miljøtiltak


Publisert: 02.07.2021

De foreløpige satsene for regionale miljøtilskudd for jordbruket i Vestfold og Telemark er nå fastsatt. For enkelte tiltak er det gjort noen justeringer av vilkårene. I tillegg innføres det tilskudd til klimarådgiving.

I jordbruksavtalen fikk Vestfold og Telemark tildelt 39,3 mill. kroner til søknadsomgangen 2021. Foreløpige tilskuddssatser gjelder for 2021, og søknadsfristen er 15. oktober. Satsene kan ut fra omfanget av søknader bli justert noe opp eller ned før utbetaling av tilskuddet, som skjer 11. mars 2022.

Antall omsøkte meter til soner for pollinerende insekter (dvs. striper med blomsterplanter på jordbruksareal) økte betydelig fra 2019 til 2020. Det er positivt at oppslutningen om dette nye tiltaket øker, men av budsjettmessige grunner er det er for søknadsomgangen 2021 satt en begrensning på 2 000 meter pr. foretak, og satsen er nedjustert til 10 kr pr. meter.

For tilskuddet til drift av seter med melkeproduksjon er det viktig å merke seg at minstekravet til periode med melkeproduksjon på setra er redusert fra seks til fire uker. Dette gjelder hele landet og er vedtatt i forbindelse med jordbruksoppgjøret.

For tilskudd til ingen jordarbeiding om høsten skal det tas i bruk nye erosjonsrisikokart for søknadsomgangen 2021. Det er nå tatt hensyn til reelle helningslengder, i stedet for standard 100 m. Det blir også brukt mer detaljerte meteorologiske data. De nye kartene viser noe høyere erosjon i Vestfold enn i de gamle kartene. I Telemark er det mindre endringer. De foreløpige satser er en videreføring av tilskuddssatsene som tidligere år.

I jordbruksoppgjøret 2020 ble det bestemt at klimarådgivning skal innlemmes som tiltak i RMP. Ordning gjelder fra 2021, og er en treårig pilotordning. Formålet med ordningen er å stimulere til kunnskapsoppbygging rundt klimagassutslipp, karbonbinding og klimatilpasning for bonden, med sikte på å få gjennomført klimatiltak i jordbruksproduksjonen på foretaket. Foreløpig sats for tilskudd til klimarådgiving er satt til kr 4 000 pr. foretak for en-til-en rådgiving og kr 2 000 pr. foretak for grupperådgiving.

Fullstendig oversikt over foreløpige tilskuddssatser finner du her.

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag