Møllamøte


Publisert: 27.01.2023

 

Møllamøte på Borgen Mølle er en fagkveld med lange tradisjoner i Stokke Bondelag, og onsdag 25. januar møtte nesten 40 stykker opp for å lære mer om årets tema, Klimakalkulatoren. Invitasjonen til arrangementet lød «Klimakalkulatoren. Må vi? Hvorfor? Hvordan?», og var en innføring i hva klimakalkulatoren faktisk er, hvorfor det er så viktig at vi tar den i bruk, og en enkel innføring i hvordan den fungerer.

Viktig tema

Klimakalkulatoren er et digitalt verktøy som gir bonden oversikt over klimagassutslipp fra produksjon egen gård, og som vi alle etter hvert må forholde oss til. Klimakalkulatoren skal gi bonden mulighet til å kartlegge hvilke muligheter som finnes for å redusere utslipp, men også planlegge drifta og bruk av gårdens ressurser. Målet er at så mange bønder som mulig er med på dette klimaarbeidet.

Flinke foredragsholdere

Møtet ble innledet av Ida Riis-Johansen, som er klimarådgiver i Norges Bondelag. Hun fortalte oss om hvordan Klimakalkulatoren er en del av Landbrukets Klimaavtale, og forklarte oss at hvis vi ønsker å ha en hånd på rattet på hvordan landbruket skal bidra til klimaarbeidet, fremfor at noen andre styrer det, så er dette veien å gå. «Kravene kommer. Hvem skal ha kontroll?»

Klimakalkulatoren er først og fremst et styringsverktøy for gårdens ressurser. Den skal hjelpe deg til å se om ressursbruken din øker eller avtar fra år til år, gir deg mulighet til å sammenlikne deg med tilsvarende gårdsbruk, og gir deg innblikk i hvor du har mulighet til å kutte i utslipp.

«Å redusere utslippene handler i stor grad om god agronomi, og å utnytte gårdens ressurser best mulig!»

Ida presiserte også hvor viktig det er å komme i gang med å bruke Klimakalkulatoren tidligst mulig, for å få muligheten til å følge gårdens utvikling over tid. Kanskje gjør du allerede mye på din gård, som regnes som klimatiltak, uten at du vet det? Da er det fint å få dette inn i kalkulatoren, slik at du får registret den positive utviklingen. Hun viste oss også en graf der vi kunne se at Vestfold og Telemark ligger på bunn av statistikken over andel bønder som har logget seg inn i klimakalkulatoren, så her har vi en jobb å gjøre, og stort forbedringspotensialet! I tillegg er det slik at jo flere som tar kalkulatoren i bruk, og gir tilbakemeldinger, jo bedre vil kalkulatoren bli. Den er under stadig utvikling, og er nå tilgjengelig for produksjoner innen kumelk, korn, gris, ammeku, potet, slaktekylling, sau, og grønt.

Etter Ida sin presentasjon ble det servert pizza, før ordet gikk videre til Silje Eckdahl, som er spydspissbonde i bruk av kalkulatoren. Silje er bonde fra Horten, der hun driver med ammeku, grovfôrproduksjon, korn og bringebær. Hun fortalte oss om sine erfaringer med Klimakalkulatoren, og logget seg inn for å vise hvordan hun brukte den på sin drift. I tillegg kunne hun gi oss flere gode tips, blant annet om å ta i bruk tjenesten «Klima førsteråd». Da kommer en klimarådgiver til gården din, for å hjelpe deg å se på ressursutnyttelsen og klimatiltak du kan gjøre hos deg, og hvordan du kan bruke kalkulatoren og statistikk derfra til å se hvor du kan spare inn på ressursbruken, og dermed kutte i utslipp. Du kan søke RMP-tilskudd for dekke Klima Førsteråd.

Silje kunne fortelle oss hvordan det å bruke Klimakalkulatoren hjalp henne til å oppdage hvor hun kunne spare inn på ressursbruken i sin produksjon, og hvor hun hadde mulighet til sette inn tiltak for å øke produksjonen og bedre resultatene sine. Det er altså ikke bare bra for klimaet å se på slike tiltak, men også for økonomien.

Eksempler på klimatiltak vi kan gjøre i landbruket er f.eks.:

  • å fôre riktig, for å oppnå maksimal ytelse og tilvekst på lavest mulig ressursbruk
  • ta i bruk tilskudd i fôr med formål om å redusere metanproduksjon i vomma
  • ta fôrprøver for å planlegge fôring riktigst mulig, for å unngå unødig bruk av kraftfôr
  • ta prøver av gjødsla og jordprøver, for å gjødsle riktigst mulig på ulike skifter, slik at vi ikke bruker mer kunstgjødsel enn nødvendig, og unngår unødig avrenning til vann og vassdrag
  • drive målrettet avlsarbeid med tanke på ytelse og utslipp
  • tiltak som fangvekster, grasdekte vannveier, og andre tiltak som vil virke positivt på karbonbindingen til jord er også viktige klimatiltak, som ikke enda tas med i beregningen i Klimakalkulatoren. Men dette jobbes med.

Hun kunne også tipse opp om at programmer som Skifteplan kommuniserer med Klimakalkulatoren, slik at jobben du gjør i Skifteplan automatisk kommer rett inn der.

Vellykket møte

Med nesten 40 oppmøtte, og fult møterom, med mye engasjement og mange spørsmål, så ble dette en vellykket kveld. Foredragsholderne kommenterte mange ganger hvor glade de var for at så mange hadde møtt opp, og oppfordret alle til å «dra hjem og logge seg inn!» Dette ble både en lærerik og hyggelig kveld.

God agronomi og klimasmart landbruk går hånd i hånd! Bra for klimaet, bra for miljøet og bra for driftsresultatet.

 

Takk til Helle Johannessen og Stokke Bondelag for tekst og bilder!


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag