Forunderlig av regjeringen!


Publisert: 11.01.2021

Sist fredag la regjeringen fram sitt forslag til klimaplan i form av Stortingsmelding nr. 13. Meldingen er omfattende, og Telemark Bondelag er glad for at regjeringen i meldingen slår fast at jordbruket er en viktig del av løsningen for at Norge skal nå sine klimaforpliktelser.

  • Det er en kraftfull og riktig tillitserklæring til jordbruket, – sier leder i Telemark Bondelag, Aslak Snarteland.

I 2019 inngikk Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag (jordbruket) en avtale med regjeringen om å kutte utslipp av klimagasser og øke opptak av karbon tilsvarende 5 millioner tonn CO2 ekvivalenter i perioden 2021 – 2030. Gjennom landbrukets egen klimaplan pekes det på åtte satsingsområder som skal bidra til at målet i klimaavtalen mellom regjeringen og jordbruket nås.

  • Landbrukets klimaplan er ambisiøs, men realistisk, – understreker Aslak Snarteland.

I den ferske stortingsmeldingen gir regjeringen uttrykk for at jordbruket gjennom den inngåtte klimaavtalen tar klimaforpliktelsene på største alvor. Det er bra, men Telemark Bondelag undres likevel på om regjeringen tar jordbruket på alvor, og om de stoler på jordbruket. Bakgrunnen for vår undring er at regjeringen i stortingsmeldingen mener jordbruket kun er i stand til å kutte 600 000 – 900 000 tonn CO2 ekvivalenter, og at resten må tas gjennom endringer i kosthold og redusert matsvinn. Det er ingen tvil om Bondelaget ønsker redusert matsvinn, men vi mener regjeringen med dette standpunktet underkjenner hva jordbruket selv mener er mulig å gjennomføre av klimatiltak, og som er vist i Landbrukets klimaplan.

  • Vi frykter at endringer i kosthold kan bety tiltak som vil ramme norsk matproduksjon, basert på norske gras- og beiteressurser, – sier leder i Telemark Bondelag.

Snarteland understreker at dette vil gi redusert norsk selvforsyning, redusert verdiskaping og sysselsetting, og at det vil ha negativ effekt på kulturlandskapet. Leder i Telemark Bondelag etterlyser og økonomiske virkemidler som kan bidra til et mer klimasmart landbruk.

  • Telemark Bondelag vil sammen med resten av Bondelagsorganisasjonen i tida som kommer, påvirke politikere i ulike partier for å forsøke å få aksept for våre foreslåtte tiltak for reduksjon i utslipp av klimagasser og økt opptak av karbon, – understreker Aslak Snarteland.

Her finnes mer om Landbrukets klimaplan:

https://www.bondelaget.no/klima/dette-er-landbrukets-klimaplan


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag