Pløyekurs i Telemark

Publisert: 18.09.2023

Pløying er en viktig aktivitet på dei fleste gardsbruk. Kostnaden med god og dårleg pløying er om lag lik, men ei dårleg pløgsle kan gi meir etterarbeid med slodding og harving og slik koste både meir arbeid, diesel og slitasje. Ei god pløgsle reduserer ugrasproblemet og gjev raskt grunnlag for eit godt såbed.

Kurset eignar seg for alle som ønskjer å auke sine ferdigheiter i innstilling og bruk av teig- og vendeplog. På kurset kombinerast teori om pløying og plog med praktiske øvingar.

Deltakarane oppfordrast til å ta med eigen traktor og plog, men eiget utstyr er ikkje nokon føresetnad for deltaking så lenge minst 2 stk stiller med reiskap på praksisdagen.

Påmeldingsfrist 19. september!

Mer info og påmelding her.