Meld fra om tørkeskader i granplantefelt

Skogplanting Foto FMLA Vestfold

27.09.18. Den varme og tørre sommeren kan ha vært en utfordring for årets plantefelt i store deler av landet, og fylkesmennene har fått spørsmål fra Landbruksdirektoratet om tilstandsrapport for plantefelt fra 2017 og 2018. Melding om store tørkeskader på plantefelt sendes til landbrukskontoret i din kommune innen 15. oktober 2018. Fylkesmannen minner også om tilskudd til suppleringsplanting.

 

Nå visner lauvet, og det blir lettere å se plantene. Utover høsten viser det seg hvilke planter som ser ut til å ta seg opp igjen etter en periode med tørkestress og hvilke som går ut.

 

- I Vestfold er det særlig kystområder og Sørfylket som ble rammet av tørken, men det kan også være lokaliteter innover i fylket som har vært utsatt, forteller Ellen Finne, seniorrådgiver innen skogbruk hos Fylkesmannen i Vestfold. Hun forteller videre:

 

Vi har i dag en generell ordning på landsbasis med at det gis tilskudd til suppleringsplanting (klimatilskudd):  

60% tilskudd til plantekjøp og utplanting av 50 planter pr da forutsatt at man da kommer opp i den forskriftsmessige tettheten på foryngelsen i forhold til bonitet. Det kreves av søker å ha dokumentasjon med kart på hvor det er plantet og kvittering på plantekjøp. Skogeiere som supplerer i høst kan søke om tilskudd for dette våren 2019.

Fylkesmannen i Vestfold oppfordrer alle til å gjøre denne ordningen kjent.

 

Skogeiere med stort tap av planter på årets eller fjorårets flater oppfordres til å ta kontakt med  sin kommune. 

Landbruksdirektoratet ønsker fylkesvise rapporter på om det i særlig utsatte områder kan være skogeiere som har større tap enn det som kan dekkes av 60% suppleringstilskudd. Melding om store tørkeskader på plantefelt må sendes til kommunen innen 15. oktober 2018.